Volby do zastupitelstev obcí ČR 2018

KDU-ČSL důvěřují stovky tisíc voličů, proto volí lidovce do svých zastupitelstev. Věří nám, že umíme dobře pečovat o lidi, o rozvoj měst i venkova. Že dobře hájíme zájmy lidí. Jsme nejsilnější celostátní stranou v komunální politice. KDU-ČSL má 300 starostů a přes 4 000 komunálních zastupitelů. Do letošních komunálních voleb jsme poslali 15 900 kandidátů, tj. 1 422 kandidátních listin včetně koaličních kandidátek.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí ČR

Termín konání komunálních voleb: 5. a 6. října 2018. 
Důležité informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra

ZÁKON 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí (§ 20 -  § 22)


Okrskové volební komise
 • podepisuje zmocněnec
 • do 4. září 2018 – delegování zástupců do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)
Prohlášení kandidáta
 • přikládají se ke kandidátní listině
Kandidátní listina
 • „Název volební strany“ může být libovolný, např.: KDU-ČSL, KDU-ČSL s podporou STAN, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, Za krásnější Česko atd.
 • „Název politických stran nebo politických hnutí“ musí být přesný název:
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 • u navržené strany kandidáta musí být také úplný název
 • zmocněnec a náhradník zmocněnce nesmí kandidovat a určí si ho místní organizace
 • zmocněnec nemusí mít usnesení MO a jiné pověření, že je zmocněncem
 • osoba oprávněná jednat jménem politické strany = okresní předseda, nebo tajemník
 • jako přílohu odevzdat s kandidátkou i prohlášení kandidáta
 • v případě zájmu můžete zaslat seznam kandidátů a krajský tajemník Vám sestaví kandidátní listinu z evidence členů

Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí
 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
 • nezávislí kandidáti
 • sdružení nezávislých kandidátů
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
 
Termíny kdy a kde se podávají kandidátní listiny:
Do 31. července do 16.00 hodin – podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (kterým je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 zákona o volbách).

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Záhlaví petice a  každá její další strana musí obsahovat.

 • název volební strany
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
 • rok konání voleb
 • vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.
Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.
Počet podpisů na peticích musí být podle § 21 odst. 4 zákona č, 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.
Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb :

 • seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo, a
 • seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu
Náležitosti kandidátní listiny:
 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, jejich věk a pohlaví (Věk ke dni podání kandidátní listiny. Nabude-li účinnosti technická novela zákona č. 491/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 137/0 ) před vyhlášením voleb do zastupitelstev obcí, bude na kandidátní listině uveden věk ke druhému dni voleb, popř. ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni).
 •  povolání kandidátů
 • část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu (ne úplnou adresu, pouze obec nebo část obce)
 •  název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí ("bez politické příslušnosti")
 • pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta
 •  podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem (politické strany, politického hnutí)  popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena
 • příloha – vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), a datum narození.
Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

Voličský průkaz
V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého bydliště. Volit tak nemohou ani nemocní, vězni nebo ti, kteří pobývají v zahraničí.

Jak volit
Při komunálních volbách je možné stejně jako u parlamentních voleb udílet preferenční hlasy. Je tak možné zvolit stranu, případně kandidáty napříč různými stranami, ale i několik samostatných kandidátů a celou stranu. Konkrétně způsoby udílení preferenčních hlasů upravuje zákon č. 491/2001 Sb. § 34. Všechny kandidující subjekty jsou uvedené na jednom velkém hlasovacím lístku, který se následně po označení vloží do úřední obálky a vhodní do volební urny.