Témata

BezpečnostZ programu KDU-ČSL k tématu bezpečnost, zpravodajské služby a obrana:

 • Budeme stabilizovat bezpečnostní sbory výchovou nových odborníků, zastavením odchodů zkušených profesionálů a zvýšením mzdových prostředků

Stav: splněno

 • Zachováme základní organizační strukturu PČR — policejní prezidium, celorepublikové útvary a 14 krajských policejních ředitelství. V případě neefektivního fungování navrhneme zřízení jedné organizační složky státu (1 OSS) či úpravu současného systému v rámci PČR.

Stav: splněno

 • Nastartujeme nábor policistů s cílem získat kvalitní lidi a překonat generační a odbornou diskontinuitu v policejních sborech s ohledem na typizaci základních organizačních článků služby pořádkové policie.

Stav: splněno

 • Provedeme komplexní novelu zákona o obecní a městské policii. Obecní a městská policie by fakticky neměla nahrazovat funkci Policie ČR a měla by se více zaměřovat na bezpečnostní specifika měst a obcí

Stav: splněno

 • Podpoříme další fungování a rozvoj HZS a IZS. Zachováme finanční prostředky získané díky změně zákona o pojišťovnictví pro HZS ČR nad rámec jejich standardního rozpočtu (fond zábrany škod a platby za výjezdy k dopravním nehodám).

Stav: splněno

Z programového prohlášení vlády:

Vláda bude stabilizovat personální a ekonomickou situaci v bezpečnostních sborech. Bude podporovat další rozvoj Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému. Bude vytvářet potřebné personální, materiální, technické a organizační podmínky připravenosti složek integrovaného záchranného systému pro jejich trvalou akceschopnost. Vláda se bude rovněž zabývat zlepšením podmínek pro činnost jednotek dobrovolných hasičů. Vláda bude klást důraz na následující bezpečnostní oblasti: boj proti terorismu, extremismu, organizovanému zločinu, korupci a rasové nesnášenlivosti.

 • Zvýšíme kvalitu a rozšíříme kontrolu zpravodajských služeb. Otevřeme diskusi o strukturálních změnách v kompetencích, zaměření a rozdělení oblastí působnosti služeb směrem k větší efektivnosti a rozdělení jejich práce a odpovědnosti.

Stav: splněno


Z programového prohlášení vlády:

Posílení parlamentní kontroly zpravodajských služeb České republiky. Vláda předloží návrh zákona, který stanoví rozsah a způsob kontroly zpravodajských služeb Parlamentem ČR. Zákon bude vycházet ze zásady, že parlamentní kontrole musí podléhat všechny zpravodajské služby České republiky. Zákon zavede dvoustupňový systém kontroly, proto bude kromě zřízení kontrolních orgánů v Poslanecké sněmovně ČR zřízen i od Parlamentu ČR odvozený expertní kontrolní orgán složený z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejností respektovaných občanů.

 • V boji proti extremismu budeme uplatňovat koncept tzv. bojovné (streitbare) demokracie.

Stav: splněno

 • Zahájíme diskusi a zasadíme se o přehodnocení velikosti diplomatického sboru Ruské federace v ČR s ohledem na vývoj po sametové revoluci a bezpečnostní rizika spojená s počtem diplomatů, na která opakovaně upozorňuje BIS.

Stav: splněno

 • Prioritou naší obranné politiky bude Aktivní členství v Evropské unii a NATO.

Stav: splněno

 • Stabilizujeme rozpočtovou situaci Armády ČR postupným navyšováním obranného rozpočtu ČR až ke 2 % HDP.

Stav: splněno částečně

 • Zasadíme se o to, aby ČR do budoucna udržela místo mezi státy EU a NATO a ostatními státy byla vnímána jako respektovaný a předvídatelný člen Severoatlantické aliance.

Stav: splněno

 • Důrazem na personální stabilizaci armády budeme pokračovat v budování obranných kapacit, které budou moci být v případě potřeby využity pro vojenské i civilní operace/mise NATO, EU nebo OSN, které budou vybaveny odpovídajícím mandátem.

Stav: splněno

 • Zasadíme se o zachování vlastního nadzvukového letectva a budeme usilovat o dosažení úspor prostřednictvím nákupů výstroje, výzbroje a vybavení pro armádu prováděného prostřednictvím otevřených výběrových řízení, a to s využitím aliančních a unijních agentur.

Stav: splněno


Z programového prohlášení vlády:

Nutnost dodržet přijaté závazky vyžaduje rozvíjení našich obranných schopností podmíněné adekvátní technologickou úrovní Armády ČR. V závislosti na ekonomickém vývoji bude vláda usilovat o úpravy ve financování resortu tak, aby byl zajištěn ozbrojeným silám potřebný rozvoj. Výběrová řízení a aféry kolem akviziční činnosti jsou dlouhodobým problémem. Je proto vládní prioritou, aby byly příslušné kroky na Ministerstvu obrany zcela transparentní, akvizice odpovídaly skutečným potřebám Armády ČR, a bylo tak docíleno co nejvyšší efektivity.

 • Zasadíme se o zapracování projektu „dobrovolník teritoriální ochrany" do dobrovolnické platformy, aby umožnil vycvičené dobrovolníky nasazovat v případě jakékoli krize.

Stav: splněno

 • Budeme prosazovat taková východiska azylové a migrační politiky, která budou respektovat a chránit duchovní, kulturní, lidsko-právní a demokratické principy naší společnosti. Budeme podporovat taková opatření, která se zaměřují na účinnou pomoc ohroženým nevinným civilistům a státům bezprostředně dotčeným migrací a která směrují na předcházení příčin velkých migrací (např. Blízký Východ, Sýrie, Irák, Severní Afrika a Středomoří).