Zpět

Usnesení 3. jednání Celostátní konference KDU-ČSL, 9. 12. 2022

Přidáno 9. 12. 2022
Usnesení
 
3. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
9. 12. 2022, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje
 • program 3. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
 • za členy návrhové komise Františka Talíře, Jaroslava Klašku a Jana Šmídka
 Hlasování:ichni pro
  
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
  • zprávu k plnění usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2022
  • zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • zprávu o činnosti europoslanců KDU-ČSL
  • harmonogram jednání CV a CK KDU-ČSL na 1. pololetí 2023
Hlasování: všichni pro
  
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
 • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
 • rozpočet ÚK KDU-ČSL na rok 2023 předložený generálním sekretářem, pokud nedojde k navýšení příjmů do 30.6.2023, generální sekretář předloží úpravu rozpočtu na rok 2023
 • dle § 18, odst. 4, písm. e) Stanov KDU-ČSL změnu Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL. Nové znění Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL je nedílnou přílohou tohoto usnesení
Hlasování: všichni pro
  
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje navržený Volební řád primárních voleb do Evropského parlamentu 2024 a postup sestavení kandidátní listiny KDU-ČSL pro volby do EP 2024.
Hlasování: Pro 58, proti 0, zdrželi se 3
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
  1. vyhlašuje termín konání primárních voleb do Evropského parlamentu na sobotu 20. května 2023 v Paláci Charitas
  2. Určuje volitele nominační konference 20. 5. 2023, kterými budou členové CK s platným mandátem člena CK ke dni 20. 5. 2023.
Hlasování: všichni pro
  
 1. Celostátní konference KDU-ČSL ukládá Předsednictvu KDU-ČSL jednat o společném postupu s partnery, kteří jsou připraveni být součástí frakce EPP, ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 a pověřuje Tomáše Zdechovského, Mariana Jurečku a Jana Bartoška vyjednáváním o případné spolupráci.
Hlasování: Pro 60, Proti 1, zdržel se 5
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL ukládá krajským výborům, aby:
  1. V rámci výročních členských schůzí zmapovali stav základny dle zadaného návodu
  2. Aktualizovaly kontaktní osoby pro 4 prioritní skupiny interní komunikace (ženy, senioři, příznivci a komunální politici) a stanovily vždy i náhradníka za každou kontaktní osobu
  3. Svolaly setkání komunálních politiků min. 2x do roka v rámci jednotlivých krajů
  4. Svolaly osobní setkání s novými členy KDU-ČSL (2 a méně let ve straně) a příznivci a opakovaly ho pravidelně (min. 1x za půl roku)
Hlasování: všichni pro

 
V Praze, 9. 12. 2022
 
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise