Zpět

Politická usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2022 v Ostravě 23. - 24. dubna

Přidáno 25. 4. 2022

Komise pro obranu a bezpečnost
Sjezd KDU-ČSL ukládá ministrům za KDU-ČSL aby ve vládě prosazovali:
  1. Urychlení zvyšování obranných výdajů s cílem dosáhnout úrovně 2 % HDP nejpozději v roce 2024.
  2. Urychlení výstavby vojenských schopností potřebných pro alianční kolektivní obranu. Za tím účelem zjednodušit a urychlit akviziční proces, včetně přijetí potřebných legislativních změn. Není už nadále možné, aby se nákupy vojenského materiálu táhly dlouhá léta kvůli formálním překážkám.
  3. Schválení nové Obranné strategie ČR reagující na dramaticky zhoršené strategické prostředí. Hlavní změnou by mělo být zvýšení celkové vojensko-politické ambice ČR. Ta by měla nově zahrnovat schopnost nasadit do alianční operace kolektivní obrany brigádní úkolové uskupení s možností rotace (tedy dlouhodobě).
Hlasování: pro 164, proti 9, zdržel se 18
  1. Sjezd KDU-ČSL podporuje co možná nejrychlejší přijetí Ukrajiny do Evropské unie
Hlasování: pro 114, proti 16, zdržel se 33
 
 
Zahraniční komise
Sjezd KDU-ČSL odmítá nevyprovokovanou válečnou invazi Ruské federace na Ukrajině a odsuzuje ruské válečné zločiny zde spáchané. Plně podporuje ukrajinskou vládu a její lid v boji za svobodu, suverenitu a celistvost země.
Sjezd KDU-ČSL děkuje všem občanům České republiky, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do pomoci, válkou postiženým, občanům Ukrajiny
Hlasování: pro 182, proti 1, zdržel se 7
 
Komise - Finance a veřejné rozpočty
Sjezd KDU-ČSL žádá vládu, aby provedla novelu RUD krajů tak, aby došlo ke spravedlivějšímu rozdělení prostředků při zachování minimálně stávající výše příjmů z RUD pro každý kraj.
Hlasování: pro 116, proti 2, zdržel se 55
 
Komise pro životní prostředí
  1. Sjezd KDU-ČSL ukládá ministrům za KDU-ČSL, aby se zasadili o připravení samostatného zákona pro komunitní energetiku.
Hlasování: pro 156, proti 15, zdržel se 19
  1. Sjezd KDU-ČSL ukládá ministrům za KDU-ČSL, aby podpořili jak legislativní změny, tak kontrolní mechanismy, které umožní kvalitní a plnohodnotné výsadby stromů v ulicích měst a obcí a posílí koordinaci správy technických sítí tak, aby se minimalizovaly kolize nebo umožnily dočasné výsadby i v ochranných pásmech sítí. 
Hlasování: pro 157, proti 9, zdržel se 27
 

Petr Hladík
Sjezd KDU-ČSL ukládá ministrům za KDU-ČSL, aby se zasadili o zajištění alternativy ruského plynu, především formou vtlačeni bioplynu do plynové soustavy, dále výstavbou terminálu na zkapalněný plyn (LNG) na základě dohody se sousedními státy či podporou plynovodů z Blízkého východu či Středozemního moře.
 
Hlasování: pro 170, proti 3, zdržel se 18


Komise - Vzdělávání, děti a mládež
Sjezd KDU-ČSL vyjadřuje plnou podporu začleňování dětí ukrajinských uprchlíků do českého vzdělávacího systému, a to jak na dobu přechodnou, tak i dlouhodobou tak, aby nebyla ohrožena dostupnost a kvalita vzdělání v ČR pro všechny. Vyzýváme MŠMT, aby podpůrné programy k práci s dětmi z Ukrajiny, včetně financování, byly směřovány jak ke školám zřizovaným veřejným sektorem, tak i školám církevním a soukromým.
 
Hlasování: pro 176, proti 1, zdržel se 8
 

Sjezd KDU-ČSL podporuje vládou navrhované zafixování platů učitelů na 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy.
Hlasování: pro 105, proti 39, zdržel se 40
 
Sjezd KDU-ČSL vyzývá své členy a sympatizanty, aby se aktivně zapojili do veřejné debaty v rámci revizí rámcových vzdělávacích programů, a to zvláště s důrazem na podporu občanského vzdělávání, etické výchovy, finanční a mediální gramotnosti a kritického myšlení s ohledem na společenský extremismus a nedemokratické režimy.
Hlasování: pro 155, proti 5, zdržel se 24

 
Komise pro zdravotnictví 
1.       Sjezd KDU-ČSL žádá ministry vlády za KDU-ČSL, aby prosazovali systémové řešení revitalizace hygienické služby a zlepšení jejího finančního a personálního zajištění.
Hlasování: pro 155, proti 10, zdržel se 27
 
2.       Sjezd KDU-ČSL žádá ministry vlády za KDU-ČSL, aby se zasadili o vstřícný a spravedlivý systém zapojení ukrajinských zdravotníků, s možností dlouhodobého nebo trvalého působení v českém zdravotním systému.
Hlasování: pro 156, proti 10, zdržel se  14
 
3.       Sjezd KDU-ČSL žádá ministry vlády za KDU-ČSL, aby prosazovali nastavení pravidelné valorizace platby za státní pojištěnce tak, aby s ohledem na rostoucí inflaci od 1. 1. 2023 výše měsíční platby odpovídala částce minimálně 2000 Kč/ osobu.
Hlasování: pro 107, proti 27, zdržel se 51
 

Komise pro sport
Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu KDU-ČSL, věnovat zvýšenou pozornost sportu a volnočasovým aktivitám po věcné i mediální stránce.
Hlasování: pro 134, proti 21, zdržel se 27
 
Komise – sociální politika a důchodová reforma
Sjezd KDU-ČSL vyzývá vládu, aby činila aktivní kroky k řešení sociálně zdravotního pomezí, a to jak v oblasti hospicové a paliativní péče, v oblasti duševního zdraví, tak i v zajištění kvalitní zdravotní péče v sociálních službách.
Hlasování: pro 157, proti 4, zdržel se 17
 
Komise – Rodina a rovné příležitosti
Sjezd KDU-ČSL plně podporuje opatření, která umožní rodičům skloubit péči o děti a jejich zaměstnání. Proto podporujeme maximální zvýšení kapacit a flexibility v oblasti péče o malé děti od 1 roku, ať se jedná o zřizování dostupných dětských skupin, budování alternativních forem péče o děti i rozšiřování kapacity stávajících mateřských škol.
Hlasování: pro 122, proti 26, zdržel se 33
 
Sjezd KDU-ČSL ukládá svým ministrům učinit všechny kroky k větší atraktivitě zkrácených a flexibilních pracovních úvazků, které umožní rodičům zůstat v kontaktu se svou profesí a zároveň pečovat a vychovávat svoje děti.
Hlasování: pro 147, proti 9, zdržel se 20
 
Sjezd KDU-ČSL ukládá svým ministrům aplikovat kroky ke slaďování rodiny a práce na jejich resortech a v jejich příspěvkových organizacích; státní správa musí být příkladem moderní a dobré praxe pro soukromý sektor.
Hlasování: pro 138, proti 17, zdržel se 22
 
Pavel Hořava
Sjezd KDU-ČSL ukládá Předsednictvu KDU-ČSL, aby upřesnilo a zapracovalo roli příznivců do strategie a struktur strany.
Hlasování: pro 134, proti 20, zdržel se 21
 
František Talíř
Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu strany rozvinout intenzivní spolupráci s partnerskými stranami v regionu střední a východní Evropy, zvláště na Ukrajině.
Hlasování: pro 121, proti 17, zdržel se 39
 
Protinávrh Marka Výborného – původní návrh byl Kateřiny Regendové
Sjezd KDU-ČSL pověřuje ministry KDU-ČSL, aby iniciovali v rámci vlády ČR návrh na komplexní boj s dezinformacemi v kontextu informační války. A to v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, včetně mezinárodní spolupráce v rámci EU.
Hlasování: pro 126, proti 24, zdržel se 30
 
Jiří Vencl – Pardubický kraj
Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu KDU-ČSL uspořádat mezi volebními sjezdy programovou konferenci s podněty z místních organizací, okresních a krajských konferencí.
Hlasování: pro 87, proti 32, zdržel se 53
 
Europoslankyně Michaela Šojdrová – návrh proti usnesení k návrhu Lukáše Jurečky.
Sjezd KDU-ČSL ukládá svým zástupcům ve vládě i v parlamentu, aby přehodnotili nastavení zemědělské politiky směrem k zajištění potravinové soběstačnosti v ČR i Evropské unie.
Hlasování: pro 109, proti 22, zdržel se 47
 
Miroslav Herot
Sjezd KDU-ČSL vyzývá vedení KDU-ČSL, aby zahájilo ve vládě diskuzi o termínu přijetí eura.
Hlasování: pro 105, proti 28, zdržel se 47
 
Skupina delegátů a Lenka Karhanová
Celostátní Sjezd KDU-ČSL žádá poslance, senátory, ministry a krajské zastupitele Zlínského kraje za KDU-ČSL, aby v rámci svých kompetencí učinili maximum proti případnému znečištění, či ohrožení strategického vodního zdroje pitné vody v Holešově, na kterém je umístěna průmyslová zóna.
Hlasování: pro 91, proti 23, zdržel se 48
 
Jan Grolich – hejtman Jihomoravského kraje
Sjezd ukládá předsednictvu připravit úpravu stanov, která bude znamenat omezení kumulace uvolněných funkcí
Hlasování: pro 123, proti 23, zdržel se 19
 
Komise KDU-ČSL pro venkov a zemědělství – Karel Smetana
Celostátní sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu, členům vlády, členům českého a evropského parlamentu, aby se v maximální možné míře zasadili o směřování českého zemědělství k bezpečné produkci potravin a krmiv, ale také k ochraně životního prostředí a klimatu.
Hlasování: pro 94, proti 16, zdržel se 40
 
V Ostravě, 24. 4. 2022
Jaroslav Klaška
předseda návrhového komise