Zpět

Usnesení 2. jednání Celostátní konference KDU-ČSL 18. 12. 2020, on-line

Přidáno 18. 12. 2020
 
Usnesení
 
2. jednání Celostátní konference KDU-ČSL
18. 12. 2020, on-line
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 2. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: Pro 54, proti 0, zdržel se 1
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
Pro 64, proti 0, zdržel se 0
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Pro 63, proti 0, zdržel se 0
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje, ve smyslu § 36 Stanov KDU-ČSL, návrh na změnu Stanov KDU-ČSL spočívající v doplnění §13,odst.2,  §19,odst.2, §20,odst.2, §22, odst.6, §38 v následujícím znění:
 
Sjezd
§ 13
 1. Sjezd je vrcholným orgánem strany. Svoláván je na základě usnesení celostátní konference předsedou strany.
 2. Sjezd se schází „s výjimkou volebního období 2019-2022“ jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání posledního sjezdu. Dobu a místo konání sjezdu a jeho program určuje celostátní konference.
 
Krajské orgány strany
§ 19
 1. Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajská konference.
 2. Krajská konference je svolávána krajským výborem „s výjimkou volebního období 2019-2022“ jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání poslední krajské konference, nebo požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 delegátů krajské konference nebo nejméně 1/3 místních organizací příslušné krajské organizace.
 
Okresní orgány strany
§ 20
 1. Okresní konference je nejvyšším orgánem okresní organizace strany.
 2. Okresní konferenci svolává okresní výbor „s výjimkou volebního období 2019-2022“ jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání poslední okresní konference, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů okresní organizace. Okresní konference se účastní s právem hlasovacím členové celostátní konference a členové krajského výboru z okresu, členové okresního výboru a delegáti, kteří jsou voleni v místních organizacích na základě klíče podle § 28 odst. 1. Každá místní organizace musí mít zastoupení alespoň jedním delegátem, avšak za podmínky, že byl zvolen členskou schůzí. Do kvóra okresní konference se započítávají delegáti jen s platným mandátem.
 § 22
 1. Funkční období všech stranických orgánů, volených funkcionářů, delegátů okresních a krajských konferencí a delegátů sjezdu je dvouleté a končí novou volbou.
 2. Každá funkce zaniká dle odst. 1 i tehdy, jestliže byla funkce nastoupena v průběhu funkčního období.
 3. K ustavení nově zvoleného orgánu musí dojít neprodleně po nové volbě. Funkcionáři jsou povinni řádně předat funkce včetně dokumentace a inventáře do jednoho měsíce svým nástupcům.
 4. Jestliže po konferencích či výroční členské schůzi nedojde k ustavení některého z orgánů strany, stanoví nadřízený orgán přiměřenou lhůtu k jeho ustavení. Pokud tato lhůta uplyne bez výsledku, přechází právo ustavit orgán na orgán nadřízený.
 5. Vyhlašování lhůt se řídí vnitrostranickými normami.
 6. Funkční období podle odstavce (1) vzniklá volbou po 1.1.2019 je tříleté a končí novou volbou.

§ 38
Přechodná a závěrečná ustanovení
 1. Platnost a účinnost doplnění § 13, odst. 2, § 19, odst. 2 a § 20 odst. 2 a dále § 22 odst. 6 končí k 31. 12. 2022.
 2. Tato změna stanov KDU-ČSL nabývá platnosti jejím schválením Celostátní konferenci KDU-ČSL v Praze 18. 12. 2020.
 3. Účinnost stanov je dnem registrace, nejdříve 1. 1. 2021.
 
Toto znění stanov schválila Celostátní konference KDU-ČSL dne 18. 12. 2020.
Stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne …………….
 
Hlasování: Pro 61, proti 6, zdržel se 6
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
1. Ukládá předsedovi KDU-ČSL svolat do 30. 6. 2021 Sjezd KDU-ČSL 2022
2. Určuje:
a) dobu konání sjezdu na duben – květen 2022
b) místem konání sjezdu bude Ostrava
c) výchozí počet delegátů sjezdu: 200 volených delegátů. Počet delegátů za jednotlivé krajské, resp. okresní organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.
d) výchozí počet členů Celostátní konference KDU-ČSL: 50 volených členů. Počet volených členů za jednotlivé krajské organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.
 
 
3. Ukládá generálnímu sekretáři KDU-ČSL:
a) organizačně zajistit přípravu a konání Sjezdu KDU-ČSL 2022,
b) podat o organizačním zajištění tohoto sjezdu zprávu Celostátní konferenci KDU-ČSL nejpozději 60 dnů před konáním sjezdu.
Hlasování: Pro 65, proti 0, zdržel se 1
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje rozpočet KDU-ČSL na rok 2021 předložený generálním sekretářem. 
Hlasování: všichni pro
 
 1. CK KDU-ČSL bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu jednání o koaliční spolupráci s ODS a TOP 09 pro volby do PS PČR 2021 a ukládá předsednictvu KDU-ČSL:
 • Pokračovat v těchto koaličních jednáních a v práci na prekampani a přípravě volební kampaně
 • Připravit návrh koaliční smlouvy a společného volebního programu, který vychází ze schválených ideových východisek a předložit tyto do 28. 2. 2021 k projednání a schválení CK
Hlasování: pro 62, proti 1, zdržel se 1
  
 1. Celostátní konference bere na vědomí Informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. KDU-ČSL se zavazuje aktivně ve spolupráci s ČUS, ČOV, MŠMT a sportovními svazy hledat řešení v rámci protiepidemického systému PES, jak znovu nastartovat v jednotlivých stupních rizika činnost sportovních oddílů a klubů, které se věnují výchově dětí a mládeže, tak, aby se mohly konat poloamatérské soutěže a především tréninky.
Hlasování: pro 33, proti 2, zdržel se 20
 
 1. KDU-ČSL navrhuje zvýšení maximální výše úhrady za poskytování některých druhů sociálních služeb dle vyhl. č. 505/2006 Sb.
Hlasování: Pro 42, proti 1, zdrželo se 4
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí Zprávu o činnosti Poslaneckého, klubu KDU-ČSL, Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL a Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu.
Hlasování: Pro 51, proti 0, zdržel se 1
 
 
 
V Praze, 18. 12.  2020
 
 
 
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise