Zpět

Usnesení 3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 13. 12. 2019

Přidáno 13. 12. 2019
 
Usnesení
 
3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL
13. 12. 2019, Praha, Palác Charitas
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 3. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • informaci o aktuální politické situaci
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
  • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
  • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
  • harmonogram jednání CV a CK na 1. pololetí 2020
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
Hlasování: pro 69, proti 0, zdržel se 1
 
 • Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje rozpočet KDU-ČSL na rok 2020 předložený generálním sekretářem.
 
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference svolává
v souladu s §13, odst.3, Stanov KDU-ČSL, mimořádný sjezd KDU-ČSL:
 
 1. Určuje:
a) dobu konání sjezdu na den – 25. 1. 2020
b) místem konání sjezdu bude Praha
 
Hlasování: pro 68, proti 2, zdržel se 1
 
 
 1.  Schvaluje:       
a) Návrh programu sjezdu (viz příloha č. 1)
b) Sjezdový účastnický příspěvek ve výši 500,- Kč na delegáta
Hlasování: všichni pro
 
 
 
 
 
 1. Ukládá generálnímu sekretáři KDU-ČSL:
a) organizačně zajistit přípravu a konání mimořádného Sjezdu KDU-ČSL 2020,
b) podat o organizačním zajištění tohoto sjezdu zprávu Celostátní konferenci
KDU-ČSL nejpozději do 6. 1. 2020.
Hlasování: pro 60, proti 1, zdržel se 1
 
 
 

NÁVRH PROGRAMU MIMOŘÁDNÉHO SJEZDU KDU-ČSL 2020

 
 1. Zahájení a uvítání:
 1. schválení složení pracovního předsednictva, programu, jednacího a volebního řádu sjezdu
 2. volba mandátové, návrhové a volební komise, jmenování 2 ověřovatelů zápisu

 1. Zpráva předsedy KDU-ČSL
 
 1. Blok voleb
  1. volba předsedy KDU-ČSL
  2. volba místopředsedů KDU-ČSL

 1. Diskuse
 
 1. Závěr sjezdu
a) schválení usnesení
b) závěrečné slovo předsedy KDU-ČSL
 
Začátek sjezdu v 9:00
 
 
  
Jaroslav Klaška
předseda návrhové komise
 
 
V Praze, 13. 12. 2019