Zpět

Usnesení 5. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL 22. června 2018

Přidáno 22. 6. 2018 (Administrátor)
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje Program 5. zasedání Celostátní konference KDU-ČSL.
Návrh na doplnění programu od Tomáše Zdechovského: „Návrh strategie do evropských voleb 2019“
Hlasování: pro 50, proti 0, zdrželo se 5
 
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL bere na vědomí:
  • zprávu o kontrole plnění usnesení Celostátní konference KDU-ČSL
  • komunikační strategii zpracovanou Ivo Marešem
  • Zprávu o činnosti Poslaneckého klubu KDU-ČSL
 • Zprávu o činnosti senátorů KDU-ČSL
 • Zprávu poslanců KDU-ČSL Evropského parlamentu za období od za období od 13. 3. 2018 do 11. 6. 2018
  • informaci o aktuální politické situaci přednesenou předsedou strany
Hlasování: všichni pro
 
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL schvaluje:
  • zprávu o činnosti Předsednictva a Celostátního výboru KDU-ČSL
  • dle § 18, odst. 2, písm. e) Stanov KDU-ČSL novelu Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL. Novelizované znění Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
  • rozpočtové opatření č. 1/2008, dle materiálu předloženého generálním sekretářem, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL podporuje návrhy Poslaneckého a Senátorského klubu KDU-ČSL oceňující roli rodiny pro výchovu dětí a iniciativu poslance Výborného usilující o novelu Listiny základních práv a svobod ve věci ochrany manželství jako svazku muže a ženy.
Hlasování: všichni pro
 
 1. Celostátní konference považuje za prioritu dostupné bydlení, z toho důvodu bude prosazovat navýšení SFRB razantním způsobem tak, aby podpořil rozvoj nájemního a družstevního bydlení v obcích a městech.
Hlasování: všichni pro
 
 
 1. Celostátní konference děkuje Michale Blahové za vynikající reprezentaci
KDU-ČSL v doplňovacích senátních volbách v obvodě č. 78 - Zlín.
Hlasování: zdržel se 1, ostatní pro, návrh byl přijat
 
 1. Celostátní konference vyzývá kandidáty do EP, aby problematiku společné zemědělské politiky detailně sledovali a po volbách usilovali o členství v zemědělském výboru EP. 
Hlasování:zdrželi se 2, ostatní pro, návrh byl přijat
 
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL:
 
1. Ukládá předsedovi KDU-ČSL svolat do 30. 11. 2018 Sjezd KDU-ČSL 2019
2. Určuje:
a) dobu konání sjezdu na dny 29. - 30. 3. 2019
b) místem konání sjezdu bude Brno
c) výchozí počet delegátů sjezdu: 200 volených delegátů. Počet delegátů za jednotlivé krajské, resp. okresní organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.
d) výchozí počet členů Celostátní konference KDU-ČSL: 50 volených členů. Počet volených členů za jednotlivé krajské organizace bude stanoven výpočtem podle Volebního řádu KDU-ČSL.
 
3. Schvaluje:           a) Návrh programu sjezdu (viz příloha č. 1).
 
                               b) Harmonogram stranických akcí 2019 navazujících na                             přípravu Sjezdu KDU-ČSL 2019 (viz příloha č. 2),
 
         c) Sjezdový účastnický příspěvek ve výši      
                2000,- Kč na delegáta.
 
 
4. Ukládá generálnímu sekretáři KDU-ČSL:
a) organizačně zajistit přípravu a konání Sjezdu KDU-ČSL 2019,
b) podat o organizačním zajištění tohoto sjezdu zprávu Celostátní konferenci KDU-ČSL nejpozději do 31. 1. 2019.
 
Hlasování: pro 48, proti 1, zdržel 4
 
 
 
 1. Celostátní konference KDU-ČSL určuje:
 
 1. určuje zmocněnce a náhradníky zmocněnců KDU-ČSL pro volby do Senátu PČR 2018 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
 
 1. pro případ nutnosti zmocňuje předsednictvo strany k odvolání zmocněnce a k pověření jeho náhradníka k plnění úkonů ve volebních věcech.
 
 
 
Příloha: Určení zmocněnců KDU-ČSL a náhradníka zmocněnců pro volby do Senátu PČR 2018
 
Kraj číslo
obvodu
název obvodu zmocněnec náhradník
zmocněnce
Praha 17
20
23
26
Praha 12
Praha 4
Praha 8
Praha 2
Miroslava Mencová
Karmelitská 373/25,
128 01 Praha 1
Mgr. Pavel Hořava
Hermannova 16
625 00  Brno
Středočeský
41

Benešov
Petr Dvořák
Na Chmelnici 290/17,
290 01 Poděbrady
Pardubický 44 Chrudim František Jelínek
Topol 52, 537 01 Chrudim 1
Královéhradecký 47 Náchod Ing. Martin Machů
Černčice 159
549 01 Nové Město nad Metují 1
Vysočina 53 Třebíč Josef Herbrych
Rokytnice nad Rokytnou 275
675 25 Rokytnice nad Rokytnou
Jihomoravský 56 Břeclav Petr Cajzl
Foltýnova 29
635 00 Brno 35
59 Brno-město
Olomoucký 62 Prostějov Ing. Jitka Brabcová, Ph.D.
Žilinská 644/17
779 00 Olomouc
65 Šumperk
Moravskoslezský 68 Opava Ivana Váňová, MBA
Dolní 225
742 72 Mořkov
Zlínský 77 Vsetín Martin Schön, Bc.
Huslenky 421
756 02  Huslenky
80 Zlín
 
Hlasování: všichni pro
 
 
 
Jaroslav Klaška
                                                                                     předseda návrhové komise
 
 
V Praze 26. června 2018