Dokumenty

Sjezd

§ 13

 1. Sjezd je vrcholným orgánem strany. Svoláván je na základě usnesení celostátní konference předsedou strany.
 2. Sjezd se schází s výjimkou volebního období 2019-2022 jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání posledního sjezdu. Dobu a místo konání sjezdu a jeho program určuje celostátní konference.
 3. Mimořádný sjezd strany musí být svolán na základě usnesení celostátní konference nebo na návrh okresních organizací reprezentujících minimálně 1/3 členské základny, a to nejpozději do 90 dnů od podání návrhu. Usnesení o svolání nebo návrh na svolání mimořádného sjezdu musí obsahovat ty body programu, pro které se má mimořádný sjezd strany konat.

§ 14

 1. Delegáty sjezdu s právem hlasovacím jsou:
  1. členové celostátní konference,
  2. zástupci okresních organizací, kteří jsou voleni na okresních konferencích strany podle klíče stanoveného celostátní konferencí podle § 28.

§ 15

 1. Sjezd projednává zejména:
  1. zprávu předsedy strany,
  2. zprávu o činnosti klubu poslanců a klubu senátorů,
  3. finanční zprávu a další zprávy,
  4. návrhy podané na sjezdu, které se týkají politiky, organizace a financování strany.
 2. Zprávu celostátní revizní komise a zprávu celostátního rozhodčího sboru bere sjezd na vědomí.
 3. Sjezd určuje základní směr politiky KDU-ČSL v příštím období.
 4. Sjezd rozhoduje třípětinovou většinou:
  1. o sloučení, rozdělení nebo zrušení strany,
  2. o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany.
 5. Sjezd volí a odvolává:
  1. předsedu strany, prvního místopředsedu a až čtyři další místopředsedy strany,
  2. předsedu, členy a náhradníky celostátní revizní komise,
  3. předsedu, členy a náhradníky celostátního rozhodčího sboru.
 6. Návrhy na volbu členů podle předešlého odstavce předkládá sjezdu strany odstupující celostátní konference, celostátní výbor, krajské konference, krajské výbory a delegáti sjezdu.
 7. Sjezd schvaluje členy a náhradníky celostátní konference, zástupce krajských organizací, kteří jsou voleni na krajských konferencích dle klíče stanoveného celostátní konferencí podle § 28.
 8. Sjezd schvaluje členy a náhradníky celostátního výboru, kteří jsou voleni na krajských konferencích § 17 Stanov. 
 9. Sjezd schvaluje program strany a stanovy strany, případně jejich změny.


 10.