Dokumenty

Sjezd

§ 13

 1. Sjezd je vrcholným orgánem strany. Svoláván je na základě usnesení celostátní konference předsedou strany.
 2. Sjezd se schází jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání posledního sjezdu. Dobu a místo konání sjezdu a jeho program určuje celostátní konference.
 3. Mimořádný sjezd strany musí být svolán na základě usnesení celostátní konference nebo na návrh okresních organizací reprezentujících minimálně 1/3 členské základny, a to nejpozději do 90 dnů od podání návrhu. Usnesení o svolání nebo návrh na svolání mimořádného sjezdu musí obsahovat ty body programu, pro které se má mimořádný sjezd strany konat.

§ 14

 1. Delegáty sjezdu s právem hlasovacím jsou:
 1. členové celostátní konference,
 2. zástupci okresních organizací, kteří jsou voleni na okresních konferencích strany podle klíče stanoveného celostátní konferencí podle § 28.

§ 15

 1. Sjezd projednává zejména:
 1. zprávu předsedy strany,
 2. zprávu o činnosti klubu poslanců, klubu senátorů a národní delegace v Evropském parlamentu,
 3. finanční zprávu a další zprávy,
 4. návrhy podané na sjezdu, které se týkají politiky, organizace a financování strany.
 1. Sjezd bere na vědomí:
 1. zprávu celostátní revizní komise
 2. zprávu celostátního rozhodčího sboru
 3. zprávu odborných komisí
 1. Sjezd určuje základní směr politiky KDU-ČSL v příštím období.
 2. Sjezd rozhoduje třípětinovou většinou:
 1. o sloučení, rozdělení nebo zrušení strany,
 2. o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany.
 1. Sjezd volí a odvolává:
 1. předsedu strany, prvního místopředsedu a až čtyři další místopředsedy strany,
 2. předsedu, členy a náhradníky celostátní revizní komise,
 3. předsedu, členy a náhradníky celostátního rozhodčího sboru.
 1. Návrhy na volbu členů podle předešlého odstavce předkládá sjezdu strany odstupující celostátní konference, celostátní výbor, krajské konference, krajské výbory a delegáti sjezdu.
 2. Sjezd schvaluje členy a náhradníky celostátní konference, zástupce krajských organizací, kteří jsou voleni na krajských konferencích dle klíče stanoveného celostátní konferencí podle § 28.
 3. Sjezd schvaluje členy a náhradníky celostátního výboru, kteří jsou voleni na krajských konferencích podle § 17 Stanov.
 4. Sjezd schvaluje program strany a stanovy strany, případně jejich změny.