KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Okresní orgány strany

Dokumenty

Okresní orgány strany

§ 20

 1. Okresní konference je nejvyšším orgánem okresní organizace strany.
 2. Okresní konferenci svolává okresní výbor, jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání poslední okresní konference, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů okresní organizace.
 3. Okresní konference se účastní s právem hlasovacím členové celostátní konference a členové krajského výboru z okresu, členové okresního výboru a delegáti, kteří jsou voleni v místních organizacích na základě klíče podle § 28 odst. 1.
  1. Každá místní organizace musí mít zastoupení alespoň jedním delegátem, avšak za podmínky, že byl zvolen členskou schůzí. Do kvóra okresní konference se započítávají delegáti jen s platným mandátem.
  2. Okresní konference je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
 4. Okresní konference projednává zejména:
  1. zprávu předsedy o činnosti okresní organizace,
  2. výsledky stranické činnosti za uplynulé období, jedná o hlavních úkolech okresní organizace na příští období a určuje způsob jejich provádění.
 5. Okresní konference dále:
  1. stanoví počet členů okresního výboru, případně může ustavit okresní předsednictvo,
  2. volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy okresního výboru, předsedu, dva členy a stejný počet náhradníků okresní revizní komise,
  3. volí a odvolává delegáty a jejich náhradníky na krajskou konferenci a delegáty a jejich náhradníky na sjezd strany,
  4. v městech Brně, Plzni a Ostravě se okresní výbor skládá i ze zastupitelů městského zastupitelstva, kteří jsou členy strany.
 6. Okresní výbor je nejvyšší orgán strany v okrese mezi dvěma okresními konferencemi. Schází se podle potřeby nejméně čtyřikrát do roka.
 7. Okresní výbor zejména:
  1. řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech místních organizací strany v okrese
  2. svolává okresní konferenci a organizačně ji zajišťuje, stanoví počet delegátů okresní konference dle § 28,
  3. navrhuje kandidáty na funkce ve vyšších stranických orgánech nebo podle předložených návrhů z místních organizací provádí výběr kandidátů na funkce ve vyšších stranických orgánech,
  4. ke svému jednání přizvává předsedu revizní komise, případně další funkcionáře, kteří se zúčastňují s hlasem poradním,
  5. může ze svého středu zvolit předsedu nebo další funkcionáře jinak volené okresní konferencí, jestliže se funkce uvolní a není účelné svolávat okresní konferenci,
  6. zajišťuje tok informací mezi krajem a daným okresem,
  7. může volit další členy okresního předsednictva,
  8. dává předběžný souhlas k ustavení nové místní organizace,
  9. volí a odvolává členy příslušné nominační komise (viz nominační řád),
  10. může upravovat územní působnost místních organizací.
 8. Okresní předsednictvo, je-li ustaveno, je výkonným orgánem okresního výboru. Skládá se z předsedy, místopředsedů a dalších členů. Schází se podle potřeby zpravidla jednou měsíčně. Realizuje usnesení okresního výboru. Okresní výbor může svým usnesením přenést výkon dalších kompetencí na okresní předsednictvo.