KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Okresní orgány strany

Dokumenty

Okresní orgány strany

§ 20

 1. Okresní konference je nejvyšším orgánem okresní organizace strany.
 2. Okresní konferenci svolává okresní výbor s výjimkou volebního období 2019-2022 jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání poslední okresní konference, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů okresní organizace. Okresní konference se účastní s právem hlasovacím členové celostátní konference a členové krajského výboru z okresu, členové okresního výboru a delegáti, kteří jsou voleni v místních organizacích na základě klíče podle § 28 odst. 1. Každá místní organizace musí mít zastoupení alespoň jedním delegátem, avšak za podmínky, že byl zvolen členskou schůzí. Do kvóra okresní konference se započítávají delegáti jen s platným mandátem.
 3. Okresní konference je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
 4. Okresní konference projednává zejména:
  1. zprávu předsedy o činnosti okresního výboru,
  2. výsledky stranické činnosti za uplynulé období, jedná o hlavních úkolech okresní organizace na příští období a určuje způsob jejich provádění.
 5. Okresní konference dále:
  1. stanoví počet členů okresního výboru, případně může ustavit okresní předsednictvo,
  2. volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy okresního výboru až do počtu 21, předsedu, dva členy a stejný počet náhradníků okresní revizní komise,
  3. volí a odvolává delegáty a náhradníky na krajskou konferenci a delegáty a náhradníky na sjezd strany
  4. v městech Brně, Plzni a Ostravě se okresní výbor skládá i ze zastupitelů městského zastupitelstva, kteří jsou členy strany
 6. Okresní výbor je nejvyšší orgán strany v okrese mezi dvěma okresními konferencemi. Schází se podle potřeby nejméně čtyřikrát do roka.
 7. Okresní výbor zejména:
  1. řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech místních organizací strany v okrese,
  2. svolává okresní konferenci a organizačně ji zajišťuje, stanoví počet delegátů okresní konference dle § 28,
  3. navrhuje nebo podle předložených návrhů z místních organizací provádí výběr kandidátů na funkce ve vyšších stranických orgánech, na členy krajského výboru navrhuje minimálně tři kandidáty,
  4. ke svému jednání přizvává předsedu okresní revizní komise, případně další funkcionáře, kteří se zúčastňují s hlasem poradním,
  5. může ze svého středu zvolit předsedu nebo další funkcionáře jinak volené okresní konferencí, jestliže se funkce uvolní a není účelné svolávat okresní konferenci,
  6. zajišťuje tok informací mezi krajem a daným okresem,
  7. řeší politické otázky ve vztahu k orgánům státní správy, případně obecní samosprávy v daném okrese,
  8. může volit další členy okresního předsednictva,
  9. dává předběžný souhlas k ustavení nové místní organizace,
  10. volí a odvolává členy příslušné nominační komise (viz nominační řád).
 8. Okresní předsednictvo, je-li ustaveno, je výkonným orgánem okresního výboru. Skládá se z předsedy, místopředsedů a dalších členů. Schází se podle potřeby zpravidla jednou měsíčně. Realizuje usnesení okresního výboru. OV může svým usnesením přenést výkon dalších kompetencí na okresní předsednictvo.


 9.