Dokumenty

Nutné změny stanov

§ 36

Celostátní konference může změnit nebo doplnit stanovy strany jen v případě, že vzniklou situaci nelze vyřešit ani na základě výkladu podaného celostátním rozhodčím sborem. Změna nebo doplněk musí být schváleny dvoutřetinovou většinou všech členů celostátní konference a celostátním rozhodčím sborem. Tato změna nebo doplněk podléhá dodatečnému schválení nadcházejícím sjezdem.

§ 37

  1. Ustanovení stanov a další schválené vnitrostranické normy jsou závazné pro všechny členy a organizační složky strany.
  2. Základními vnitrostranickými normami jsou:
    1. Jednací řád KDU-ČSL,
    2. Organizační řád KDU-ČSL,
    3. Nominační řád primárních voleb KDU-ČSL,
    4. Statut Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL,
    5. Statut Celostátní revizní komise KDU-ČSL,
    6. Zásady jednání v parlamentních klubech KDU-ČSL,
    7. Statut Programové rady a Odborných komisí KDU-ČSL,
    8. Směrnice pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL,
    9. Mzdový předpis KDU-ČSL,
    10. Příspěvkový řád KDU-ČSL,
    11. Rozhodčí řád celostátního rozhodčího sboru,
    12. Volební řád KDU-ČSL,
    13. Pracovní řád KDU-ČSL
  3. Základní programové dokumenty KDU-ČSL schvaluje sjezd nebo celostátní konference.