KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Místní orgány strany

Dokumenty

Místní orgány strany

§ 21

 1. Výroční členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Schází se nejméně jedenkrát do roka a vždy před uplynutím funkčního období nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů místní organizace.
 2. Výroční členská schůze zejména:
 1. projednává zprávu předsedy o činnosti místní organizace,
 2. hodnotí výsledky stranické činnosti za uplynulé období, jedná o hlavních úkolech místní organizace na příští období a určuje způsob jejich provádění,
 3. stanoví počet členů výboru místní organizace a místopředsedů volených výroční členskou schůzí,
 4. volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy výboru místní organizace,
 5. volí a odvolává delegáty a náhradníky na okresní konferenci,
 6. podává návrhy na delegáty na krajskou konferenci a sjezd strany,
 7. hodnotí činnost výboru místní organizace,
 8. navrhuje celostátnímu výboru vyloučení svého člena,
 9. rozhoduje o zrušení místní organizace.
 1. V místních organizacích, kde nejsou podmínky pro vytvoření výboru místní organizace, volí a odvolává výroční schůze pouze předsedu.
 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace mezi dvěma výročními členskými schůzemi. Schází se podle potřeby zpravidla dvakrát ročně. Hodnotí činnost výboru místní organizace. Může ze svého středu zvolit předsedu nebo další funkcionáře jinak volené výroční členskou schůzí, jestliže se funkce uvolní a není účelné svolávat výroční členskou schůzi.
 3. Výbor místní organizace je výkonným orgánem místní organizace. Schází se podle potřeby. Je nejméně tříčlenný a skládá se z předsedy, místopředsedy, případně místopředsedů, dalších členů místního výboru a zastupitelů místního zastupitelstva, kteří jsou členy strany.
 4. Výbor místní organizace zejména:
 1. připravuje a svolává výroční členskou schůzi členskou schůzi a ostatní akce místní organizace,
 2. přijímá členy KDU-ČSL,
 3. sestavuje kandidátní listiny do místního zastupitelstva,
 4. projednává usnesení vyšších stranických orgánů a činí opatření k jejich splnění v místní organizaci,
 5. předkládá návrhy kandidátů na funkce ve vyšších orgánech,
 6. realizuje volební a povolební koalice na místní úrovni,
 7. řeší politické otázky ve vztahu k orgánům místní samosprávy.
 1. Místní organizace se může dále členit na dílčí organizace, které působí v části obce, pokud je to účelné vzhledem ke struktuře a velikosti obce nebo povaze členské základny. Dílčí organizace ustavuje výroční členská schůze po rozhodnutí příslušného okresního výboru. Dílčí organizace vykonávají pravomoci svěřené jim výroční členskou schůzí.
 2. Výroční členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li při stanoveném začátku jednání přítomna nadpoloviční většina členů, je po půl hodině výroční, popř. členská schůze schopna usnášení při přítomnosti alespoň 1/5 členů místní organizace. Není-li přítomna ani 1/5 členů místní organizace a je třeba přijmout usnesení nebo provést volby, opakuje se výroční nebo členská schůze v termínu, který určí výbor místní organizace.

§ 22

 1. Funkční období všech stranických orgánů, volených funkcionářů, delegátů okresních a krajských konferencí a delegátů sjezdu je dvouleté a končí novou volbou.
 2. Každá funkce zaniká dle odst. (1) i tehdy, jestliže byla funkce nastoupena v průběhu funkčního období.
 3. K ustavení nově zvoleného orgánu musí dojít neprodleně po nové volbě. Funkcionáři jsou povinni řádně předat funkce včetně dokumentace a inventáře do jednoho měsíce svým nástupcům.
 4. Jestliže po konferencích či výroční členské schůzi nedojde k ustavení některého z orgánů strany, stanoví nadřízený orgán přiměřenou lhůtu k jeho ustavení. Pokud tato lhůta uplyne bez výsledku, přechází právo ustavit orgán na orgán nadřízený.
 5. Vyhlašování lhůt se řídí vnitrostranickými normami.

§ 23

 1. Usnesení vyššího stranického orgánu jsou závazná pro stranické orgány jemu podřízené a musí jimi být plněna.
 2. Vyšší stranické orgány mohou rozhodnout o svolání orgánů nižších, případně tyto orgány svolat.
 3. Každý nižší stranický orgán informuje svůj výše postavený územní orgán o svých schůzích, zasedáních a dalších akcích. Výše postavený územní orgán je oprávněn vyslat své zástupce na schůze a zasedání orgánů nižších.
 4. Do programu jednání vyšších orgánů se automaticky zařazují jako body k jednání usnesení nižších orgánů v příslušné posloupnosti, které jsou přímo směrovány k vyššímu orgánu. Příslušný vyšší orgán má povinnost podat vyjádření nebo řešení, a to nejpozději do 90 dnů.