KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Krajské orgány strany

Dokumenty

Krajské orgány strany

§ 19

 1. Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajská konference.
 2. Krajská konference je svolávána krajským výborem jedenkrát za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání poslední krajské konference, nebo požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 delegátů krajské konference nebo nejméně 1/3 místních organizací příslušné krajské organizace.
 3. Krajské konference se zúčastní s právem hlasovacím členové celostátní konference z kraje, členové krajského výboru a delegáti zvolení podle klíče v § 28.
 4. Krajská konference projednává zejména:
  1. zprávu předsedy krajského výboru,
  2. zprávu o činnosti klubu zastupitelů krajů,
  3. finanční zprávu a další zprávy, případně návrhy vzešlé na konferenci.
 5. Krajská konference dále:
  1. hodnotí dosavadní činnost a stanoví základní politické úkoly krajské organizace na příští období a určuje způsob jejich plnění,
  2. stanoví počet místopředsedů, počet dalších členů krajského předsednictva a celkový počet členů krajského výboru volených krajskou konferencí,
  3. volí a odvolává předsedu a místopředsedu krajské organizace, volí a odvolává členy krajského předsednictva a další členy krajského výboru, minimálně jednoho navrženého za okresní organizaci, předsedu, minimálně dva členy a stejný počet náhradníků krajské revizní komise,
  4. volí své zástupce a náhradníky do celostátní konference a celostátního výboru v počtu určeném celostátní konferencí dle § 28.
 6. Krajské předsednictvo je výkonným orgánem krajského výboru. Schází se podle potřeby zpravidla jednou měsíčně. Skládá se z předsedy, místopředsedů, krajského manažera, až tří členů volených krajskou konferencí a předsedy klubu členů zastupitelstva kraje, pokud je členem strany.
 7. Krajské předsednictvo zejména:
  1. je hlavním představitelem strany v kraji, zodpovídá za činnost strany v kraji,
  2. v době mezi zasedáními krajského výboru zajišťuje, kontroluje a koordinuje plnění úkolů uložených krajským výborem a vyššími stranickými orgány v krajské organizaci,
  3. připravuje a svolává krajský výbor a podává zprávu o své činnosti,
  4. operativně řeší politické otázky.
 8. Krajský výbor je nejvyšší orgán strany v kraji mezi krajskými konferencemi. Schází se podle potřeby nejméně čtyřikrát ročně a je tvořen krajským předsednictvem, krajským předsedou a místopředsedy, členy volenými krajskou konferencí a členy klubu krajských zastupitelů, kteří jsou členy strany.
 9. Krajský výbor zejména:
  1. řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech organizačních složek strany v kraji,
  2. svolává krajskou konferenci a pověřuje krajské předsednictvo jejím zajištěním, stanoví počet delegátů dle § 28,
  3. sestavuje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů na základě výsledků primárních voleb,
  4. jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce předsedy nebo místopředsedy, volí a odvolává ze svého středu jejich nástupce do konce funkčního období,
  5. na zasedání přizvává předsedu krajské revizní komise, předsedy okresních výborů, případně další funkcionáře, kteří mají hlas poradní,
  6. zajišťuje tok informací mezi ústředím strany a daným krajem,
  7. navrhuje kandidáty do vyšších stranických funkcí,
  8. řeší politické otázky ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v daném kraji,
  9. předkládá jménem strany personální návrhy na krajské úrovni,
  10. volí a odvolává členy příslušné nominační komise (viz nominační řád),
  11. realizuje volební a povolební koalice na krajské úrovni.