Dokumenty

Generální sekretář

§ 26

 1. Generální sekretář je zaměstnanec strany. Nesmí vykonávat žádnou další placenou funkci ve straně, ve státní správě nebo samosprávě. Jsou mu podřízeni všichni zaměstnanci strany. Generálním sekretářem může být jen člen KDU-ČSL.
 2. Generální sekretář:
  1. řídí činnost ústřední kanceláře strany a aparátu strany,
  2. zajišťuje realizaci usnesení sjezdu, celostátní konference, celostátního výboru a předsednictva strany,
  3. odpovídá za programovou náplň činnosti aparátu strany,
  4. je oprávněn zúčastnit se všech zasedání všech orgánů strany; pokud není členem orgánu, jehož jednání se účastní, vystupuje s hlasem poradním,
  5. uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci ústřední kanceláře a s písemným souhlasem příslušného předsedy krajské organizace se zaměstnanci, kteří působí v krajské a okresních kancelářích daného kraje. Zástupce generálního sekretáře a krajské manažery zařazuje do funkcí po předchozím souhlasu Celostátního výboru KDU-ČSL,
  6. na návrh poslaneckých klubů uzavírá a rozvazuje pracovní poměr s pracovníky poslaneckých klubů,
  7. jedná jménem strany v majetkových, hospodářských, pracovních a právních vztazích, pokud není stanovami stanoveno jinak,
  8. navrhuje směrnici pro hospodaření a účtování v KDU-ČSL, mzdový předpis, organizační řád strany, pracovní řád,
  9. vydává ostatní vnitrostranické normy (směrnice, řády, pokyny atd.) k zabezpečení řádného chodu aparátu strany.
 3. Na postavení krajských a okresních manažerů se ustanovení předchozího odstavce použije přiměřeně.