KDU.breadcrumbs.homeO nás Dokumenty Stanovy Členství, práva a povinnosti

Dokumenty

Členství, práva a povinnosti

§ 3

 1. Členem strany může být občan ČR, starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí.
 2. K přijetí za člena dochází na základě podání přihlášky do KDU-ČSL a prohlášení, že nebyl členem Lidových milicí, Státní bezpečnosti nebo spolupracovníkem Státní bezpečnosti, opatřené podpisem. Prohlášení se nepožaduje u uchazečů narozených po 17. 11. 1971. Přihlášku je možné podat členu výboru místní organizace, ve které chce uchazeč o členství působit, nebo prostřednictvím okresní či krajské kanceláře strany nebo prostřednictvím webového formuláře.
 3. Není-li dále stanoveno jinak, rozhoduje o přijetí za člena výbor místní organizace, ve které chce uchazeč o členství působit po souhlasu příslušného okresního výboru strany. Pokud okresní výbor do 60 dnů od doručení přihlášky předsedovi okresního výboru nerozhodne jinak, považuje se přijetí za souhlasné. O přijetí za člena rozhoduje přímo okresní výbor v případě, kdy výbor místní organizace, ve které chce uchazeč o členství působit, nerozhodne o přijetí do tří měsíců od podání přihlášky.
 4. Člen strany musí být členem místní organizace. Člen může požádat o převedení do kterékoliv místní organizace. Této žádosti, není-li námitek z místní organizace, kam člen žádá převést, musí být vyhověno.
 5. Pokud je přihláška o členství v KDU-ČSL zamítnuta, musí to být uchazeči písemně sděleno. Uchazeč o členství ve straně se může proti zamítavému rozhodnutí do 15 dnů od doručení odvolat k celostátnímu rozhodčímu sboru.

§ 4

 1. Členství v KDU-ČSL zaniká:
 1. úmrtím,
 2. písemným prohlášením o vystoupení ze strany doručeným tomu orgánu strany, jehož je členem,
 3. vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
 4. přijetím kandidatury na kandidátce jiné volební strany bez souhlasu příslušného výboru,
 5. vyloučením,
 6. nezaplacením členského příspěvku do 31. 12. v příslušném kalendářním roce,
 7. zjištěním, že prohlášení podle § 3 odst. 2 nebylo pravdivé
 8. zjištěním, že prohlášení podle § 4 odst. 2, písmene a) nebylo pravdivé
 1. Členství ve straně se pozastaví:
 1. na základě písemného oznámení člena doručeného příslušné krajské organizaci a orgánům strany, jichž je členem, v případě neslučitelnosti členství ve straně a jím vykonávané funkce nebo zaměstnání, přičemž členství se pozastavuje od okamžiku doručení písemného oznámení krajské organizaci
 1. jako forma stranického trestu dle § 8.
 1. O zániku členství v KDU-ČSL podle odst. 1 písm. c) až h) a o pozastavení členství v KDU-ČSL podle odst. 2 musí být dotyčný člen příslušným stranickým orgánem písemně vyrozuměn.

§ 5

 1. Člen strany má právo:
 1. účastnit se jednání výroční členské schůze a členských schůzí, jichž je členem,
 2. volit a být volen do funkcí v KDU-ČSL,
 3. být informován o přijatých usneseních orgánů strany,
 4. předkládat všem stranickým orgánům náměty, stížnosti a připomínky a být do devadesáti dnů vyrozuměn o řešení,
 5. svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům strany,
 6. v případě sporu se odvolávat k celostátnímu rozhodčímu sboru,
 7. účastnit se zasedání stranických orgánů, jestliže se rozhoduje o jeho činnosti nebo chování.

§ 6

 1. Člen strany je povinen:
 1. prosazovat cíle strany a podílet se na plnění programu strany,
 2. řídit se stanovami a vnitrostranickými normami,
 3. plnit usnesení a rozhodnutí stranických orgánů,
 4. plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost,
 5. platit stanovené členské příspěvky,
 6. neprodleně oznamovat předsedovi místní organizace změny kontaktních údajů, které jsou předmětem členské evidence.

§ 7

 1. Stranickými odměnami jsou čestné členství, čestná funkce a zasloužilé členství.
 2. Stranické odměny udělují vyšší stranické orgány na návrh nižších stranických orgánů.
 3. Zasloužilý člen je zproštěn povinnosti platit členské příspěvky.

§ 8

 1. Stranickými tresty jsou pozastavení výkonu funkce, zbavení funkce, pozastavení členství, odebrání čestného členství, odebrání zasloužilého členství a vyloučení ze strany.
 2. O stranickém trestu rozhoduje krajský výbor, celostátní výbor, celostátní konference nebo sjezd strany v rozsahu své působnosti. O odebrání čestného členství, zasloužilého členství a vyloučení ze strany rozhoduje vždy celostátní výbor, celostátní konference nebo sjezd strany. K přijetí rozhodnutí je třeba dvoutřetinová většina všech členů orgánu.
 3. Před uložením stranického trestu musí být člen pozván na jednání toho orgánu, který bude o uložení stranického trestu rozhodovat, ten mu před rozhodnutím dá možnost se hájit.
 4. Rozhodnutí s odůvodněním stranického trestu musí být vydáno písemně a členu doručeno do 30 dnů od jednání příslušného orgánu. Člen má právo se proti rozhodnutí do 15 dnů od doručení odvolat k celostátnímu rozhodčímu sboru. Celostátní rozhodčí sbor rozhodne do 30 dnů o odvolání.
 5. Vyloučit člena z KDU-ČSL lze jen pro:
 1. zvlášť hrubé porušení stanov,
 2. soustavné zanedbávání základních členských povinností,
 3. hrubé a zaviněné porušení povinností při hospodaření s majetkem strany,
 4. spáchání úmyslného trestného činu, za který byl pravomocně odsouzen,
 5. zneužití stranické nebo veřejné funkce,
 6. opakované jednání, které poškozuje stranu. 
 1. K opětnému přijetí za člena KDU-ČSL lze přistoupit jen na základě písemné žádosti, kterou je třeba adresovat krajskému výboru. Ten si před rozhodnutím o této žádosti vyžádá vyjádření místní a okresní organizace strany, v jejichž obvodu byl někdejší člen strany organizován. Ustanovení § 3 odst. 5 stanov platí obdobně. Při opětném přijetí je krajský výbor oprávněn rozhodnout, že znovu přijatý člen nesmí po určitou dobu vykonávat žádnou stranickou funkci.