Dokumenty

Celostátní výbor

§ 17

 1. Celostátní výbor je výkonným orgánem strany. Schází se podle potřeby minimálně desetkrát ročně a je tvořen předsednictvem strany, patnácti členy volenými na sjezdu, členy vlády, hejtmany krajů nebo jejich náměstky, za každý kraj však nejvýše jeden zástupce, členy exekutivy Evropských společenství, předsedou národní delegace KDU-ČSL v Evropském parlamentu, předsedy a místopředsedy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, kteří jsou členy strany.
 2. Celostátní výbor zejména:
  1. schvaluje návrh ročního rozpočtu, roční uzávěrku strany a je oprávněn provádět v průběhu roku rozpočtová opatření podléhající schválení nejbližšího zasedání celostátní konference
  2. projednává zásadní politické otázky,
  3. ukládá úkoly předsedovi strany, místopředsedům strany, generálnímu sekretáři, případně dalším funkcionářům strany,
  4. dává souhlas k návrhům generálního sekretáře na zařazení a na změnu zařazení u funkcí zástupce generálního sekretáře a krajský tajemník,
  5. předkládá jménem strany personální návrhy na celostátní úrovni,
  6. schvaluje mzdový předpis, organizační řád a pracovní řád,
  7. na návrh předsedy strany doporučuje předsednictvu strany jmenování a odvolání generálního sekretáře,
  8. rozhoduje o konečném pořadí na kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny na základě výsledků primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Změnu pořadí oproti výsledkům primárních voleb musí celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s krajskými výbory,
  9. rozhoduje o nominaci kandidátů do jednotlivých obvodů při volbách do Senátu na základě výsledků primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Návrh, který by byl v rozporu s výsledkem primárních voleb, musí celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s krajským výborem,
  10. realizuje volební a povolební koalice.
 3. Celostátní výbor rozhoduje ve všech dalších záležitostech, ve kterých je třeba rozhodnout před nejdříve možným zasedáním celostátní konference. Takové rozhodnutí musí být předloženo prvnímu následujícímu zasedání celostátní konference k dodatečnému schválení.