Dokumenty

Celostátní výbor

§ 17

 1. Celostátní výbor je výkonným orgánem strany. Schází se podle potřeby minimálně desetkrát ročně a je tvořen předsednictvem strany, zástupci krajských organizací volenými na krajských konferencích dle § 28 a schválenými sjezdem, členy vlády, hejtmany krajů nebo jejich náměstky, za každý kraj však nejvýše jeden zástupce, předsedy a místopředsedy Poslanecké sněmovny, Senátu Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, kteří jsou členy strany.
 2. Počet volených členů Celostátního výboru podle § 17, odst. 1 Stanov je dán jedním členem za každou krajskou organizaci podle § 9 Stanov. Současně platí, že na každých dalších započatých 2 000 členů krajské organizace, volí krajská konference dalšího člena i dalšího náhradníka člena Celostátního výboru. Termín rozhodný pro výpočet počtu stanoví Celostátní konference viz. Volební řád KDU-ČSL odst. 2.
 3. Voleného člena Celostátního výboru může, v případě že se řádný člen omluví písemně či elektronicky z jednání nejpozději 48 hodin před začátkem jednání Celostátního výboru, na jednání nahradit zvolený náhradník člena Celostátního výboru podle § 28 z daného kraje.
  1. Náhradník musí svoji účast potvrdit nejpozději 24 hodin před zahájením jednání.
  2. V případě, že se jedná o náhradníka člena z kraje, který má více volených členů Celostátního výboru, platí, že se postupuje vždy podle pořadí zvolení náhradníků.
  3. Pro případ omluvy tohoto náhradníka se postupuje analogicky k omluvě člena Celostátního výboru.
 4. Pro účastníka jednání Celostátního výboru podle § 17, odst. 3 Stanov platí, že se účastní jednání s plnými právy řádného člena Celostátního výboru.
 5. Celostátní výbor zejména:
  1. schvaluje návrh ročního rozpočtu, roční uzávěrku strany a je oprávněn provádět v průběhu roku rozpočtová opatření podléhající schválení nejbližšího zasedání celostátní konference,
  2. projednává zásadní politické otázky,
  3. ukládá úkoly předsedovi strany, místopředsedům strany, generálnímu sekretáři, případně dalším funkcionářům strany,
  4. dává souhlas k návrhům generálního sekretáře na zařazení a na změnu zařazení u funkcí zástupce generálního sekretáře a krajský manažer,
  5. předkládá jménem strany personální návrhy na celostátní úrovni,
  6. schvaluje mzdový předpis, organizační řád a pracovní řád,
  7. na návrh předsedy strany doporučuje předsednictvu strany jmenování a odvolání generálního sekretáře,
  8. rozhoduje o konečném pořadí na kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny na základě výsledků primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Změnu pořadí oproti výsledkům primárních voleb musí celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s krajskými výbory,
  9. rozhoduje o nominaci kandidátů do jednotlivých obvodů při volbách do Senátu na základě výsledků primárních voleb a uzavřených koaličních dohod. Návrh, který by byl v rozporu s výsledkem primárních voleb, musí celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s krajským výborem,
  10. realizuje volební a povolební koalice.
 6. Celostátní výbor rozhoduje ve všech dalších záležitostech, ve kterých je třeba rozhodnout před nejdříve možným zasedáním celostátní konference. Takové rozhodnutí musí být předloženo prvnímu následujícímu zasedání celostátní konference k dodatečnému schválení.