KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy Potravinová bezpečnost, energetická soběstačnost a řešení dopadů války na Ukrajině. To jsou priorit
Zpět

Potravinová bezpečnost, energetická soběstačnost a řešení dopadů války na Ukrajině. To jsou priority lidoveckých ministrů pro předsednictví ČR v Radě EU

Přidáno 3. 7. 2022
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Náš stát bude následující půlrok předsedat Radě Evropské unie. Lidovecké resorty představily souhrn priorit, na které se v rámci předsednictví chtějí zaměřit. Priority ministerstva práce a sociálních věcí se budou pojit především s dopadem války na Ukrajině a související energetickou krizí. Zaměří se také na rovné a spravedlivé podmínky na trhu práce. Priority ministerstva životního prostředí se vážou na klimatickou změnu, klíčová bude ochrana životního prostředí a zmírnění dopadů environmentálně škodlivých jevů. Hlavní prioritou ministerstva zemědělství bude potravinová bezpečnost, která je nyní výjimečně důležitá. Tématem bude  snižování spotřeby pesticidů či ochrana a obnova lesů.

Priority ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) budou mimo jiné reagovat na ruskou agresi na Ukrajině, která dopadá i na náš stát. Je třeba zajistit podporu adaptace a integrace Ukrajinců ve spolupráci s ukrajinským MPSV a zaměřit se na energetickou chudobu. Na tom chce resort spolupracovat s ministerstvem životního prostředí, konkrétně jejich dotačním programem Nová zelená úsporám a modernizačními fondy, které mají nabídnout domácnostem i firmám možnost vlastnit více vlastních obnovitelných zdrojů energie. Resort se zaměří na agendu zpřísnění evidence pracovních sil v EU, kde je potřeba dospět k praktickému, nebyrokratickému řešení, které by nelimitovalo pracovní mobilitu. Neméně důležitými tématy budou dětská chudoba, agenda dostupných sociálních služeb a rovné odměňování žen i mužů na pracovním trhu. V Evropské unii trpí dětskou chudobou přibližně 23 milionů dětí, tedy každé čtvrté dítě. V České republice je počet naštěstí nižší, v chudobě žije 1 z 9 dětí. I tak se jedná o velmi vysoké číslo. Ve firmách se resort zaměří na kvalitní pracovní podmínky, integraci zdravotně znevýhodněných na trh práce a na ochranu pracovníků ve všech typech výdělečné činnosti a transparentnost v odměňování žen a mužů.

Předsednictví přebíráme ve velmi složité době. Stojí před námi velká odpovědnost a velmi důležité úkoly. Musíme společně postupovat ve zvládnutí uprchlické krize, která zasáhla Evropu po vpádu ruské armády na Ukrajinu. S tím souvisí i energetická bezpečnost. Česká republika patří mezi nejvíce zasažené státy, pokud jde o uprchlickou vlnu. Dokázali jsme se postarat o více než 380 tisíc lidí, přes 82 tisíc z nich se podařilo zapojit na trh práce. Řešení energetické krize bude dalším velkým úkolem pro celou Evropu,“ řekl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Hlavní priority MPSV:

 • podporovat adaptaci a integraci Ukrajinců,

 • zmírnit energetickou chudobu dotacemi na obnovitelné zdroje pro domácnosti i firmy,

 • zmenšit byrokratické překážky bránící pracovní mobilitě v rámci EU,

 • minimalizovat dětskou chudobu,

 • zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců,

 • zajistit transparentnost v odměňování žen a mužů.

Jednou z hlavních priorit ministerstva životního prostředí (MŽP) pro předsednictví v Radě EU je balík Fit for 55, který se týká ochrany klimatu a energetické bezpečnosti. Jeho cílem je dosažení klimatické neutrality nejpozději v roce 2050. Druhou prioritou resortu je adaptace na změnu klimatu, především obnova krajiny přes půdu – vodu – lesy. Důležitou roli bude hrát ochrana a obnova biodiverzity. V neposlední řadě je prioritou ministerstva zajištění oběhového hospodářství, snižování znečištění životního prostředí a zlepšení surovinové bezpečnosti.
 
V rámci balíčku Fit for 55 by do roku 2030 mělo dojít ke snížení emisních skleníkových plynů o 55 %. Ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové se už nyní podařilo dojednat pro český průmysl a domácnosti přes 1 200 miliard korun na dekarbonizaci českého průmyslu a pomoc našim domácnostem.
 
„Z pohledu životního prostředí bude nejdůležitější prioritou vyjednávání o legislativním balíčku Fit for 55. Vedle ochrany klimatu budou dalšími tématy ochrana přírody a oběhové hospodářství. Důležitým úkolem bude zejména najít společnou řeč mezi členskými státy, pokud jde o Evropskou komisí nedávno zveřejněný legislativní návrh k obnově přírody. V oblasti oběhového hospodářství budeme usilovat o dokončení vyjednávání s Evropským parlamentem k nařízení o bateriích. Další vyjednávání se budou týkat revize směrnice o průmyslových emisích, stejně jako směrnice o kvalitě ovzduší. MŽP chce během českého předsednictví upozornit i na problematiku světelného znečištění, která byla dosud na evropské úrovni poněkud opomíjena,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Zároveň zdůraznila součinnost s ministerstvem zemědělství, se kterým na mnohých projektech spolupracují už od začátku fungování Fialova kabinetu.

 
Priority MŽP:

 • implementace legislativního balíčku Fit for 55,

 • adaptace na změnu klimatu, především pomocí obnovy krajiny,

 • ochrana a obnova biodiverzity,

 • snížení světelného znečištění,

 • zajištění oběhového hospodářství,

 • dokončení vyjednávání k nařízení o bateriích.

Ministerstvo zemědělství má v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie tři hlavní priority. První prioritou je potravinové zabezpečení, na což má nyní negativní dopad i válka na Ukrajině. Ve spolupráci s Evropskou komisí bude ministerstvo hledat možnosti, jak těmto odvětvím pomoci. Druhou prioritou je snižování spotřeby pesticidů v Evropské unii, kde povedeme debatu o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin tak, aby došlo ke splnění tohoto cíle spravedlivým rozdělením mezi všechny členské státy. Cílem je snížit jejich spotřebu do roku 2030 o 50 %. Třetí prioritou je prevence odlesňování a podpora lesnictví. Lesy v Evropě jsou v současnosti dobře chráněny, ale je potřeba, aby v důsledku vyvážení některých komodit do EU nedocházelo ke kácení pralesů a znehodnocování lesů v jiných částech planety. Ministerstvo bude také podporovat udržitelné lesnictví na základě Strategie EU pro lesy, pro které uspořádá například workshop o monitoringu stavu lesů v EU. Přestože jsme vnitrozemský stát, budeme mít významnou roli také při stanovování tzv. rybolovných práv na příští rok ve vodách EU a třetích zemí. Toto nastavení je důležité také z hlediska potravinového zabezpečení.

Hlavními tématy v resortu zemědělství jsou potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v Evropě, prevence odlesňování a podpora lesnictví. Cílem je ochrana klimatu, zajištění biodiverzity, rozvoj šetrného hospodaření a udržitelná produkce potravin. Nejdůležitějším úkolem našeho sektoru je však zachování produkce kvalitních a bezpečných potravin a potravinová bezpečnost. Budeme proto pravidelně sledovat situaci na komoditních trzích a na každém zasedání Rady ministrů, tedy jednou za měsíc, budeme toto téma řešit a přijímat potřebná opatření. To je i v souvislosti s válečnými událostmi na Ukrajině velice důležité téma,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Priority MZe:

 • potravinové zabezpečení,

 • snižování spotřeby pesticidů do roku 2030 o 50 %,

 • prevence odlesňování a podpora lesnictví mimo EU pomocí importní legislativy.

kategorie Tiskové zprávy