KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Tiskové zprávy MZe: Vláda schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství
Zpět

MZe: Vláda schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství

Přidáno 5. 6. 2024
Ilustrační foto
Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. navázalo na předchozí dlouhodobě zavedené programy podpory v rámci portfolia PGRLF, jejichž nová pravidla pro poskytování podpor byla dnes schválena vládou. Konkrétně jde o titul Investiční úvěry Lesnictví s podporou ve formě zvýhodněného investičního úvěru, a program Pojištění lesních porostů s podporou ve formě subvence části nákladů na úhradu pojistného.

Navrhovanou změnou pravidel programů bylo reflektováno přijetí nového nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 2023/2831, 15.12.2023), které pro toto programové období nahradilo původní právní základ obou programů.

„Lesní hospodářství je důležitou součástí našeho rezortu. Zvláště v době klimatické změny je zcela nezbytné, aby bylo v dobré kondici. V tomto ohledu bylo nutné nejen reagovat na poptávku ze strany lesních hospodářů, vlastníků lesa, lesních školkařů či obcí, ale také zohlednit nové změny pravidel. Jsem proto velmi rád, že mám pro lesní hospodáře pozitivní informaci, že dva pro ně důležité programy PGRLF budou opět otevřeny,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Program Investiční úvěry Lesnictví poskytuje finanční podporu podnikatelům, případně obcím, působícím v oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařské činnosti. Podpora by měla vést ke stabilizaci a rozvoji tohoto sektoru. Přičemž příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení a vybavení pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost.

V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis. Podpora snížení jistiny ve formě mimořádné splátky úvěru pak může činit maximálně 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru a zároveň částku maximálně ve výši 30 000 EUR nebo 20 000 EUR dle příslušné kategorie žadatele. Samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. Doba splatnosti úvěru jsou minimálně 2 roky, avšak nesmí přesáhnout 15 let.

V případě programu Pojištění lesních porostů jde o podporu ve formě finančních prostředků na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění lesních porostů. Vzhledem k tomu, že v případě podpory Pojištění lesních porostů jde o podporu v režimu de minimis, výše podpory, která bude žadateli poskytnuta, je omezena rovněž stropem podpory de minimis pro jeden podnik, který je stanoven ve výši korunového ekvivalentu částky 300 000 EUR v každém tříletém období. Příjem žádostí probíhá vždy od 1.1. do 31.10. příslušného roku.

„Příjemci podpory u tohoto programu jsou jak podnikatelé, tak rovněž i obce, které si sjednali pojištění lesních porostů na ztráty způsobené požáry nebo jinými abiotickými jevy. Maximální výše podporu může činit až 50 % prokázaných nákladů na pojištění lesních porostů v daném roce. Tímto programem cílíme především na větší zpřístupnění pojistné ochrany subjektům působících v oblasti hospodaření v lesích, a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám,“ řekl předseda představenstva PGRLF Josef Kučera.

Žádosti do obou programů lze podávat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na https://zadost.pgrlf.cz/. Veškeré informace včetně pravidel programů jsou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz.     

kategorie Tiskové zprávy