KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Z médií Jde nám o lidi, jak o zodpovědné dlužníky, tak ale i seriózní věřitele
Zpět

Jde nám o lidi, jak o zodpovědné dlužníky, tak ale i seriózní věřitele

Přidáno 26. 8. 2020
Ilustrační foto
Konkursní noviny - Bulletin

V Poslanecké sněmovně je dnes vládní návrh novely exekučního řádu a občanského soudního řádu. Členem Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny a také předsedou Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení je Mgr. Marek Výborný, kterého jsme se zeptali:

Co od této další, a pokud počítám dobře, již více než padesáté novely exekučního řádu očekáváte?

„Exekucím v KDU-ČSL věnujeme značnou pozornost, jedná o extrémně důležité celospolečenské téma a má další, na sebe napojené rozměry - například sociální, zdravotní ale i politický. Pokud se podíváme na mapu volebních výsledků a pozice některých extremistických stran, vidíme značné souvislosti s mírou zadlužení a počtem exekucí v daných regionech. Skutečnost, že je právní úprava novelizována tímto tempem, je samozřejmě špatně. Narušena je právní jistota a předvídatelnost práva. Ministerstvo spravedlnosti ČR má přicházet s méně častými novelami, které však mají být komplexnější a propracovanější. Stejně jako v případě insolvenčního zákona jsem předložil, sám či s kolegy poslanci, řadu pozměňujících návrhů. Pokud budou přijaty, spojuji s nimi dvě základní očekávání. Prvním je jednorázové opatření nazvané biblickým příměrem „Milostivé léto“, díky kterému se vleklých exekucí zbaví ti, co již své původní dluhy zaplatili, respektive dvojnásobně přeplatili a je dle mého názoru morální jim umožnit se z takových dluhů dostat. Tím řešíme problémy, které si vlečeme z minulosti a kde svůj díl viny nesou jak někteří predátorští věřitelé, tak ale někdy až naivní dlužníci a svojí nečinností i stát. Další důležitým krokem je pak soubor opatření, která pomohou v dlouhodobé perspektivě. Mezi ty lze zařadit sadu opatření zjednodušující a zlevňující celý proces exekucí stejně jako například institut chráněného účtu.“

Komu je novela určena? Komu by, podle vás, měla hlavně pomoci, případně prospět? Exekutorům, povinným (dlužníkům), nebo oprávněným (věřitelům)?

„Kdo sledoval proces schvalování velké novely insolvenčního zákona ví, že již tehdy jsem dělal maximum pro najití vyváženého řešení, které by zásadně nezvýhodňovalo žádnou z uvedených skupin. I věřitel se jím často stane bez vlastního přičinění. Chtěl bych ujistit, že se při legislativních pracích ve Sněmovně nesnažíme někomu uškodit na úkor jiného, ale hledáme cestu, která bude pokud možno prospěšná pro všechny. Současná situace v dlužnickém prostředí je však zcela objektivně nejakutnější, nejvíce pozitivních změn by tak měli pocítit dlužníci. Jak jsem již uváděl, předkládáme i návrhy, které pomohou i například zaměstnavatelům a zjednodušení pocítí i exekutoři v oblastech, kde bude odstraněna zbytečná administrativa.“

Jde jistě o složitou předlohu, na kterou jsou různé názory, hlavně mezi exekutory. Znáte je? Chcete je komentovat?

„Každá složitá předloha vzbuzuje pozornost a komentáře. Tento návrh zákona je projednáván již delší dobu a díky tomu se k němu stihlo vyjádřit mnoho aktérů debaty. Není na místě komentovat všechny jednotlivé názory exekutorů, které se od sebe liší často velmi výrazně. Všechny tyto názory se však snažím vyslechnout a pochopit. Samozřejmě nevnímám názory jen exekutorů, ale mimořádnou váhu přikládám i názorům dalších subjektů, které mají k problematice co říct, ať už se jedná o dlužnické poradny, osoby z justice či insolvenční správce, zaměstnavatele a další. Je ale bohužel pravdou, že výrazná nejednotnost exekutorského stavu například k řešení teritoriality exekutorů situaci a odborné diskusi nepomáhá.“

V kuloárech se hovoří i o tom, že teritorialita je do značné míry soubojem uvnitř exekutorského stavu. Jaký je váš názor?

„Jak jsem již výše popisoval, vyslechl jsem argumenty exekutorů z celé škály spektra a nepřísluší mi hodnotit vnitřní debatu exekutorského stavu. Jde mi o to, aby se systém exekucí zlepšil, dlužníci své dluhy platili, pokud mohou a lze to po nich spravedlivě požadovat, případně se efektivně dostávali z dluhových pastí. Osobně bych ale rád zdůraznil, že mediální zkratka, kdy se v souvislosti s touto novelou často hovoří jen o teritorialitě, je velmi nešťastná. I pokud bude přijata, tak je třeba již nyní upozornit na to, že není samospasitelná a nepovede k vyřešení všech problémů exekučního prostředí. Ty naděje do ní vkládané se bohužel těžko naplní. Osobně přicházím s návrhem takzvané spotřebitelské teritoriality. Jedná se o kompromis, kdy oprávněnému zůstane právo svobodné volby exekutora v případech, kdy povinný je podnikatelskou osobou. V ostatních případech by byly přidělovány takzvaným kolečkem na úrovni působiště krajských soudů, tedy takzvanou krajskou teritorialitou.

S různými návrhy přišli i poslanci. Můžete říci, co jejich návrhy obsahují?

„Důležité bude schválení již zmíněného chráněného účtu. Všichni včetně bankovní asociace si uvědomují jeho potřebnost. Společně s Patrikem Nacherem navrhujeme jisté humanizační kroky v mobiliárních exekucích zvláště pro osoby handicapované, mladistvé či seniory. Týkalo by se to ale jen vybavení domácností. a pro mě důležité bude vyřešení minulosti. Proto přicházím s návrhem takzvaného milostivého léta. zjednodušeně řečeno, dlužíš státu, zaplať jistinu a 750 Kč na nákladech na zastavení exekuce a máš čistý stůl. V případě duhu vůči soukromým osobám jsem postupoval podle zásady občanského práva, tedy zaplať jistinu a jednou tolik (1+1) a jsi „čistý“. zdůrazňuji ale, že to je jednorázové opatření pouze pro dluhy z minulosti, kde se příslušenství často nabalovalo do neuvěřitelné až nemorální výše, a tato možnost bude povinnému časově omezena pouze šesti měsíci od nabytí účinnosti zákona. Dále je tam řada dalších návrhů, aktuálně jich budeme na podvýboru probírat přes 30.

Jak je projednávání novely dnes daleko?

Na konci léta je plánováno dokončení fáze projednávání ve výborech. Náš podvýbor se nad pozměňovacími návrhy sejde 7. září a začátkem podzimu by mělo proběhnout druhé čtení.

Možná se mýlím, ale zdá se, že se projednávání dost vleče. proč?

„Máte jistě pravdu. je to ale hlavně o prioritách vládní koalice, kde dlouho exekuční řád nebyl a následně došlo k dalšímu zdržení díky koronaviru. jedná se ale o složitou problematiku, obsahující nejen procesněprávní náležitosti. Dopadá přímo do životů tři čtvrtě milionu občanů a nepřímo několika milionů. Má konsekvence pracovněprávní, sociální, ekonomické a další. To nejhorší, co by mohl zákonodárce udělat je to, kdy by neuváženým zásahem situaci ještě zhoršil. To nic nemění na tom, že je nezbytné pomoci značnému množství osob, a to v co nejkratší možné době. Ideálně měla být obdobná úprava přijata již v roce 2016, kdy KDU-ČSL prosadila dozor ČNb nad poskytovateli spotřebitelských úvěrů a ukončila tak činnost desítek tisíc často velmi nepoctivých poskytovatelů úvěrů, kteří nám tu zanechaly dědictví v podobě současného počtu exekucí vzešlých z často prakticky lichvářských smluv.“

Jaký je, podle vás, další scénář? Bude vládní návrh s případnými poslaneckými připomínkami projednán a pokud ano, kdy se tak podle vás stane?

„Prosadil jsem usnesení, aby projednání na Ústavně právním výboru skončilo do 10. září. Následně bude záležet na programu pléna Poslanecké sněmovny, ale očekávám, že bychom v září mohli novelu projednat v druhém čtení a na říjnové schůzi hlasovat. osobně pro to učiním maximum. je velmi pravděpodobné, že se novela do Sněmovny ještě vrátí ze Senátu. Pokud bychom zvládli legislativní proces ukončit do konce roku, byl bych spokojený. Když ale vidíte dynamiku vývoje i okolo opatření v souvislosti s koronavirou krizí, tak bych si na to asi vsadit nechtěl.

Může se stát, že bude vládní návrh, doplněný o připomínky poslanců, "smeten ze stolu“?

již jsem se naučil, že v Poslanecké sněmovně se může stát prakticky cokoli, ani vládní strany nejsou schopny se domluvit na jednotném postoji v takto zásadní problematice. Věřím však, že většině poslanců jde o nápravu současného stavu, který, stejně jako já, vnímají jako nepřijatelný.

Je něco důležitého, na co jsem se v souvislosti s tématem našeho rozhovoru nezeptal a co byste chtěl ještě zmínit?

je třeba také zdůraznit, že máme před sebou pravděpodobně velmi složité ekonomické období, které přinese i výrazné zhoršení schopnosti lidí plnit své závazky a tím pádem poroste počet nových exekucí. Výrazně ohroženou skupinou je celá střední třída, která si před rokem něco takového ani nedovedla představit. je potřeba tedy vedle vyřešení minulosti být připraven i na tuto situaci. a jak jsem uvedl, udělat maximum pro vyvážené exekuční prostředí. Nepískáme zde souboj exekutorů, jde nám o lidi, jak o zodpovědné dlužníky, tak ale i seriózní věřitele.

Nejvíce pozitivních změn by měli pocítit dlužníci Dopadá přímo do životů tři čtvrtě milionu občanů.

kategorie Z médií