KDU.breadcrumbs.homeAktuality Různé Kontroly ČIŽP ukazují na nelegální přimíchávání karcinogenních látek do propan-butanu pro spotřebite
Zpět

Kontroly ČIŽP ukazují na nelegální přimíchávání karcinogenních látek do propan-butanu pro spotřebitelské použití

Přidáno 12. 12. 2023
Ilustrační foto
Tiskové zprávy

Česká inspekce životního prostředí v roce 2023 zkontrolovala sedm společností, které jsou na trhu se zkapalněným ropným plynem (propan-butanem nebo LPG). Při těchto kontrolách bylo zjištěno několik porušení chemických předpisů. Nejzávažnější porušení spočívala v tom, že některé společnosti přimíchávaly butan-butenovou směs, klasifikovanou jako karcinogen a mutagen, do propan-butanu určeného pro použití běžnými spotřebiteli.

Tuto směs lze však dle předpisů používat jen jako topné médium v průmyslu nebo jako meziprodukt pro výrobu chemických látek. Za toto jednání hrozí společnostem pokuty ve výši až jednoho milionu korun. Jedná se o prvotní informaci pro veřejnost, následovat budou řízení o přestupku se společnostmi, které porušily chemické předpisy (nařízení REACH). O dalších krocích v tomto případu bude ČIŽP včas informovat.

Nejzávažnější zjištění se týká společností Tempo gas a.s. a KRALUPOL a.s., které přimíchávaly do propan-butanu pro spotřebitelské použití butan-butenovou směs v rozporu s jejím určeným použitím (tato směs se smí používat v průmyslu, v žádném případě do směsí určených pro běžné spotřebitele).

Butan-butenová směs (nazývaná také jako Rafinát II) je mimo jiné klasifikovaná jako mutagenní (s větou H340: Může vyvolat genetické poškození) a karcinogenní (s větou H350: Může vyvolat rakovinu). Tuto nebezpečnost způsobuje obsah látky 1,3-butadienu. Mutagenitou v zárodečných buňkách se rozumějí dědičné genové mutace, včetně dědičných strukturních a numerických chromozomových aberací v zárodečných buňkách, k nimž dojde po expozici látce nebo směsi. Karcinogenitou se rozumí vyvolání rakoviny nebo její zvýšený výskyt, k nimž dojde po expozici látce nebo směsi.

Touto problematikou se zabývá také senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která okomentovala výsledky kontrol ČIŽP takto: „Z výsledků kontrolní akce je patrné, že v dodavatelských řetězcích propan-butanu může docházet k rizikovému jednání. Tato záležitost je nesmírně důležitá, neboť se dotýká běžných spotřebitelů i životního prostředí. Apeluji na všechny firmy podnikající v tomto odvětví, aby dodržovaly platné předpisy a chránily především lidské zdraví.“

Na základě uvedených zjištění bude ČIŽP v roce 2024 pokračovat v namátkových kontrolách zkapalněných ropných plynů a jejich analýzách na obsah karcinogenních a mutagenních látek.