KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: Násilí na dětech v rodinách nesmí být tabu
Zpět

NH: Téma čísla: Násilí na dětech v rodinách nesmí být tabu

Přidáno 30. 7. 2021

Poslední dobou se věnuje zasloužená pozornost domácímu násilí na ženách. Obětmi násilí jsou ale často i senioři, muži a hlavně děti. O násilí na dětech v rodinách se veřejnost dozvídá většinou jen v souvislosti s případy brutálně utýraných a usmrcených dětí.
V Česku probíhá přes 10 let transformace péče o ohrožené děti. Cílem je deinstitucionalizace systému. Jenže děti nestrádají jen v ústavní péči, ale i v rodinách. S rostoucím tlakem na deinstitucionalizaci a důrazem na práva biologické rodiny dítěte dochází k nárůstu týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí. Počet zachycených případů v ČR se od r. 2009 zdvojnásobil. Před 12 lety šlo o 4447 případů, v současnosti jde skoro o 10 000 případů ročně.

Kde problém vzniká a jak ho řešit?

Zlé nakládání s dětmi často souvisí se závislostmi rodičů na návykových látkách, s duševním onemocněním rodičů nebo s transgeneračním přenosem patologického jednání. Tím, že se zakáže umísťování děti do ústavní péče, bohužel tyto jevy ze společnosti nezmizí. Počet dětí v ústavech ve věku do 3 let se za 10 let 10x snížil – ušetřené peníze ale neputují na podporu biologických rodin. Pěstounská péče selhává v současnosti v 10 % případů (oproti 8 % selhání v roce 2011). Je zjevné, že náprava se musí odpracovat. Jak?

V každém konkrétním případě dítěte je třeba začít nejprve snahou o sanaci biologické rodiny. Využívá se přitom potenciál širší rodiny nebo osob, které jsou dětem jinak blízké. Když to není možné, nastupuje náhradní rodinná péče. A v nejzazším případě je tu péče ústavní. Řešení patří každopádně do rukou odborníků v rámci záchranného systému péče o ohrožené děti. Všichni zúčastnění spolu musí kooperovat.

 
Rodiny a prorodinná politika

Zdaleka nejúčinnější prevencí výskytu sociálně-patologických jevů je ovšem rodinná politika. Rodinná politika není to samé, co sociální politika. Je to citlivé a praktické zohledňování potřeb rodin tak, aby se z dílčích obtíží rodin nestávaly vážné sociální problémy. Rodinná politika má sociální politice státu předcházet.

Zdravé rodiny představují pro děti tu nejvyšší právní jistotu. Jsou zárukou výchovy generace co nejméně závislé na ostatních a na státu. Jsou zdrojem prosperity státu. Přestože rodinná politika představuje tu nejlevnější primární prevenci, stát na ni bohužel vynakládá zlomek finančních prostředků ve srovnání s tím, co ho stojí řešení již vzniklých problémů. Mají-li rodiny prosperovat, prevence musí být alfou i omegou sociální politiky státu.
 

Užitečnost sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)

Děti, které zažívají násilí ve své rodině, prožívají podobná traumata jako oběti přírodních katastrof. Jejich traumata jsou o to větší, že se odehrávají za zavřenými dveřmi – a o to mučivější, že bezpečí domova jim nebere vnější pohroma, ale jejich nejbližší. Děti si navíc v naprosté většině případů nedovedou říct o pomoc. Odkázány jsou na všímavost svého okolí a na sociálně-právní ochranu dětí. Ta nesmí ztrácet ze zřetele bezpečí dítěte a zároveň má respektovat autonomii rodiny před neadekvátními zásahy.

SPOD není jen sociální službou pro rodinu. Poskytuje se i v případě, kdy jsou zájmy dětí v kolizi se zájmy rodičů. Nemůže být však ani jen sociální službou nabízenou dítěti bez souhlasu rodičů nebo bez rozhodnutí soudu: rodina je pod ochranou státu jako celek. Vyvážený systém, který chrání děti i rodinu, si žádá komplexní řešení.

V sedmdesátitisícové městské části, kde působím, máme v ústavní péči aktuálně jen 10 dětí. Všechny mají 10 a více let. Při řešení konkrétních případů využíváme všechny dostupné nástroje sociální práce a formy pomoci. Zácvikové pobyty matek s dětmi v dětském centru. Krátkodobé pobyty týraných a zneužívaných dětí mimo domov, u kterých je třeba provést diagnózu zdravotního stavu a vyhodnotit situaci jejich rodiny (včetně mobilizace širší rodiny, která by si dítě vzala do péče). Je-li to možné, děti putují k přechodným pěstounům. Ze zřetele neztrácíme vazby k původní rodině dítěte. Využíváme i systém prostupného bydlení: krizové byty azylového typu, byty pro sociální účely a pomoc neziskových organizací, které se zabývají sanací biologické rodiny. Městská část má schválenou koncepci rodinné politiky, jež se zaměřuje na prorodinné aktivity, vytváří prostředí vstřícné rodinám s dětmi a posiluje mezigenerační solidaritu.

 
Prostředí přátelské rodinám

KDU-ČSL je hodnotovou stranou, která se hlásí k podpoře rodin. Vytvářejme společně prostředí přátelské rodinám, a to od komunální až po celostátní úroveň. Prosazujme, aby stát garantoval rodinnou politiku na všech úrovních. Podpořme vznik takové koncepce náhradní rodinné péče, která nebude ztrácet ze zřetele vyváženost systému péče o ohrožené děti z hlediska ochrany rodiny a práva dětí na dětství.

Blanka Vildová, členka OV KDU-ČSL Praha 10 a vedoucí odboru sociální péče na ÚMČ Praha 13.
 
kategorie Nový hlas