KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Nový hlas Téma čísla NH: Téma čísla: CHOVEJME SE K NAŠÍ KRAJINĚ, JAK SI ZASLOUŽÍ!
Zpět

NH: Téma čísla: CHOVEJME SE K NAŠÍ KRAJINĚ, JAK SI ZASLOUŽÍ!

Přidáno 24. 7. 2020
Ekologické a ekonomické řešení pro naše kraje

České i moravské lesy zpustošil kůrovec. Dešťová voda odtéká z krajiny a ve městech do kanalizace. Zemědělská půda trpí erozí. V ohrožení jsou naše vodní zdroje. Ve městech znečišťují ovzduší automobily, které se neustále zastavují a zase rozjíždějí. Stavíme na nesmírně vzácné úrodné půdě. Odpadu se zbavujeme ve velkých spalovnách, kam jej dopravujeme neekologicky. ČR má jedno neblahé prvenství: 178 skládek... Samé výzvy! Jaká řešení má KDU-ČSL?
Dobré hospodaření s vodou a boj proti suchu
 • zadržování vody kolem domů, obecních budov i výrobních areálů;
 • ochrana vodních zdrojů před znečištěním (z těžby, skládek či chemikálií);
 • obnova rybníků, mokřadů a stavba suchých poldrů;
 • rozčlenění rozsáhlých půdních celků a výsadba větrolamů (pásů trvalé vegetace) chránících před půdní erozí;
 • propojování vodárenských soustav.
 
Ochrana orné půdy i našeho ovzduší
 • stavějmě na brownfieldech místo na cenné orné půdě;
 • nezabírat nové parcely, ale opravovat zchátralé domy (= finanční pobídky k rekonstrukci či zbourání starých domů na venkově);
 • záchytná parkoviště u autobusových a vlakových nádraží;
 • obchvaty pro plynulý průjezd městy.
 
Pomoc s obnovou lesů a boj proti kůrovci
 • zadržování vody v lesích tvorbou tůní, mokřadů a lesních studánek;
 • pomoc s novou výsadbou smíšených lesů, s odkupem holin a s jejich zalesněním;
 • podpora těch vlastníků lesů, kteří svědomitě likvidují následky kůrovcové kalamity.
 
Dobré nakládání s odpady a recyklace
 • předcházení vzniku odpadu, kvalitní separace, využívání nevyužitého odpadu k energetickým účelům; automatizované třídící linky;
 • recyklování a užívání výrobků z recyklátů
 • oběhové, nikoli odpadové hospodářství; řešení odpadů v rámci kraje nebo v místní odpadové skupině.
 
Šetrné nakládání s energií a omezování světelného smogu
 • investice do zateplení a využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • instalace fotovoltaických panelů na domech a zelené střechy;
 • omezení světelného znečištění lepším osvětlením veřejných prostor.
kategorie Nový hlas