KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Lidovecké výchovné

Lidovecké výchovné zvyšuje starobní důchody

V roce 2018 lidovci sepsali a podali návrh na zvýšení důchodů za péči o děti, a to v částce 500 Kč za každé dítě. Návrh podpořila tehdejší Komise pro spravedlivé důchody, a i přes řadu odmítavých stanovisek tehdejší vlády byl návrh KDU-ČSL nakonec přijat. Je to jeden z prvních kroků v celkové nápravě a nového nastavení důchodové politiky.
lidoveckevychovne.pngNa výchovné bude mít od 1. ledna 2023 nárok ten z rodičů, 
který o dítě pečoval v největším rozsahu.

Automaticky ho dostanou například ty ženy, které již důchod pobírají.


Samostatná žádost se tedy týká především mužů, kteří o děti převážně pečovali a již důchod mají přiznaný.
Konkrétní výčet situací, kdy je potřeba tuto samostatnou žádost podat najdete společně s formulářem žádosti na této stránce.

Níže naleznete veškeré informace,
které vám #LidoveckéVýchovné vysvětlí


 

Vznik nároku na výchovné

Co je výchovné a co je jeho cílem?
Jedná se o zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte nebo dětí. Cílem je ocenit zásluhy pečujících osob, jejich úsilí o přínos a výchovu nového přispěvatele do důchodového systému a zároveň paušálně kompenzovat snížení důchodu, které nastalo v důsledku kariérních výkyvů souvisejících s výchovou. Docílí se též snížení statistického rozdílu mezi průměrným starobním důchodem žen a mužů.
Jak se postupuje, pokud je můj invalidní důchod vyšší než starobní?

Poživatelé invalidního důchodu, jimž postupem času vznikne nárok na starobní důchod, jsou systémově zvýhodněni tím, že jim zůstává zachován nárok na invalidní důchod, jestliže se ukáže, že starobní důchod, který by jim náležel, by byl nižší. Nárok na nižší starobní důchod jim v takovém případě zanikne.

Nastane-li takový souběh k datu, které spadá do období před 1. 1. 2023, porovnává se výše dosavadního invalidního důchodu se starobním důchodem, jehož součástí ještě nemůže být výchovné (to náleží až od roku 2023). Aby takové osoby zcela neztratily právo na zohlednění výchovy dětí ve výši důchodu, přizná se jim výchovné od data, kdy se jejich invalidní důchod automaticky změní na starobní, tedy od dosažení věku 65 let.

Jestliže k souběhu starobního a invalidního důchodu dojde k datu spadajícímu do období po 31. 12. 2022, porovnává se výše invalidního důchodu s výší starobního důchodu, jehož součástí je i výchovné. Pokud by starobní důchod byl díky připočtenému výchovnému vyšší než invalidní, plátce důchodu přizná starobní důchod včetně výchovného a nárok na invalidní důchod zanikne. Pokud by však starobní důchod byl i po přičtení výchovného nižší, ponechá plátce důchodu žadateli i nadále jeho dosavadní invalidní důchod a nárok na řádný starobní důchod (včetně výchovného) zanikne v důsledku tohoto souběhu. V takovém případě tedy nebude již možno přiznat výchovné ke starobnímu důchodu, na který se invalidní důchod automaticky změní při dosažení věku 65 let.

Pamatuje novela i na osoby, jimž byl starobní důchod přiznán před 1. 1. 2023?
Ano, u těchto osob se při rozhodování o nároku na výchovné uplatní dvojí procesní režim. U žen se výchovné přizná většinou automaticky od lednové splátky (s využitím údajů o vychovaných dětech založených v evidenci plátce důchodu), muži si o výchovné musejí požádat, protože orgány sociálního zabezpečení u nich dosud neevidují žádné informace o výchově dětí.
Proč výchovné nenáleží k invalidním důchodům?

Výchovné je určeno pouze osobám, které splnily podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Do potřebné doby pojištění se započítává mj. i doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plného invalidního důchodu), popř. i další tzv. náhradní doby, např. péče o dítě ve věku do 4 let, péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání či studium před rokem 2010. Jestliže poživatel invalidního důchodu splňuje podmínky nároku na starobní důchod, nic mu nebrání v tom, aby si o tuto dávku požádal. Pokud mu tento důchod bude přiznán, splní tím od roku 2023 základní předpoklad pro vznik nároku na výchovné.

Smyslem je tedy podpořit pouze ty osoby, které samy získaly celoživotní zásluhy v podobě dlouhodobé účasti na důchodovém pojištění (příspěvkové i nepříspěvkové) a současně se zasloužily také o udržitelnost důchodového systému tím, že vychovaly nového přispěvatele, jemuž šly díky své dlouhodobé účasti prokazatelně příkladem.

Invalidní důchody jsou oproti důchodům starobním dávky vysoce solidární, neboť pro získání nároku na dávku v relativně významné výši je vyžadována mnohem menší míra zásluh v podobě placení pojistného. Pokud by výchovné náleželo k invalidním důchodům, čerpaly by poživatelky invalidního důchodu za kratší dobu placení pojištění toto paušální ocenění výchovy mnohem dříve než poživatelky důchodu starobního, což by bylo rozporné s principem zásluhovosti.

Existuje řešení pro případ sporu mezi pečujícími osobami o uznání výchovy?
Takový spor, pokud výjimečně vznikne, bude řešit OSSZ ve speciálním správním řízení. Využije k tomu všechny důkazní prostředky, které jí správní řád nabízí, např. listiny nebo výslechy svědků. Jde o krajní řešení, proto je lepší, když jeho použití nebude nutné, tedy když se pečující osoby na rozsahu výchovy dohodnou. Rozhodnutí OSSZ je přezkoumatelné po správní i soudní linii.
Manželka, se kterou jsme společně vychovali dítě/děti, zemřela. Mohu v takovém případě nárok na výchovné získat já?
Ano, ale pouze pokud jste výchovu dítěte/dětí zajišťoval v největším rozsahu. Jestliže výchovu dítěte/dětí v největším rozsahu zajišťovala manželka, nárok na výchovné Vám nenáleží.
S manželkou jsme vychovali více dětí – můžeme si výchovu pro účely výchovného rozdělit mezi sebe?
Jak výše uvedeno, výchovné za výchovu konkrétního dítěte lze přiznat pouze osobě, která výchovu tohoto dítěte zajišťovala v největším rozsahu. Rozdělení výchovy více dětí mezi více osob přichází v úvahu pouze v případě, že výchovu některého dítěte zajišťovala fakticky ve větším rozsahu jedna osoba a výchovu jiného dítěte jiná osoba. Pokud jedna osoba zajišťovala ve větším rozsahu výchovu všech dětí, náleží jí výchovné za všechny tyto děti, zatímco druhé pečující osobě výchovné nenáleží.
Jak se posoudí rozsah výchovy?
Výchovu bude třeba pro tento účel posuzovat od narození dítěte až do jeho zletilosti jako jeden celek. Za osobu, která výchovu zajišťovala ve větším rozsahu, bude považována ta z pečujících osob, v jejíž kariéře se v největší míře projevovaly složky výchovy, které mohly negativně ovlivnit délku doby zaměstnání a výdělky pečující osoby, tj. kdy péče musela být zajišťována „na úkor“ možné pracovní aktivity.
Mohu žádost o výchovné za konkrétní dítě podat dodatečně?
Nikoliv. Při zvýšení za vychované dítě se přihlíží jen k výchově toho dítěte, které pojištěnec (žena/muž) uvedl jako vychované v žádosti o přiznání starobního důchodu; není-li tato podmínka splněna, výchovné nenáleží. Výjimka platí jen pro důchody přiznané před 1. 1. 2023 (viz dále).
Jak se bude výchova prokazovat?
Čestným prohlášením a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti, a to při sepsání žádosti o starobní důchod. Rodný list bude vyžadován pouze, pokud nebude možné tuto skutečnost ze strany okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) ověřit z příslušného registru veřejné správy.
Může se jednat o výchovu jakéhokoliv dítěte? Třeba i dítěte v pěstounské péči?
Dítětem se rozumí dítě vlastní nebo osvojené, ale též dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, např. soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Z toho vyplývá, že i např. pěstounovi může vzniknout na výchovné nárok, pokud o dítě pečoval v největším rozsahu po předepsanou dobu.
Jak se o výchovné žádá?

Pro starobní důchody, které byly přiznané před 1. 1. 2023, platí:

  • Ženám se již přiznaný starobní důchod zvýší automaticky bez nutnosti podávat žádost podle počtu vychovaných dětí při stanovení důchodového věku. Pokud by se tak výjimečně nestalo, nebo pokud by počet dětí, za které byl důchod zvýšen, neodpovídal počtu dětí, které žena skutečně vychovala, je třeba o výchovné požádat, jak je uvedeno dále.
  • U mužů automatické zvýšení není možné, neboť plátce důchodu nemá ve své evidenci zaznamenán údaj o počtu vychovaných dětí. Mužům bude výchovné přiznáváno pouze na žádost. Žádosti mohou podávat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2024, jinak nárok na výchovné zanikne. Předepsaný tiskopis pro podání žádosti a čestného prohlášení, které slouží k prokázání výchovy, bude od září 2022 k dispozici na ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/), jehož prostřednictvím je možno jej podat, pokud má žadatel k dispozici technické prostředky k prokázání své totožnosti (např. občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem nebo bankovní identitu). Jinak je možno žádost o výchovné podat u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské).
Pro starobní důchody přiznané po 31. 12. 2022 bude třeba o výchovné vždy požádat, a to při podání žádosti o starobní důchod, jinak nárok na výchovné nevznikne. Žádost o výchovné bude součástí žádosti o důchod.
Komu výchovné náleží?
Osobě (ženě nebo muži), která zajišťovala výchovu konkrétního dítěte v největším rozsahu. Podmínky pro uznání dítěte za vychované budou podobné těm, které platí dosud pro účely snížení důchodového věku žen. Bude se tedy vyžadovat, aby osoba před datem vzniku nároku na starobní důchod osobně pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků, s tím, že pokud se ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením jeho zletilosti.
Jaká je výše výchovného?
Jde o pevně stanovenou částku, která bude v roce 2023 činit 500 Kč. V případě výchovy více dětí se tato částka násobí jejich počtem, tedy např. za 3 děti bude náležet 1 500 Kč, o které se trvale zvýší procentní výměra starobního důchodu, řádného nebo i předčasného. Výše částky náležející k důchodům přiznávaným v roce 2024 a později, se bude postupně valorizovat stejným způsobem jako procentní výměry důchodů.
Od kdy je úprava účinná?
Účinnost zákona č. 323/2021 Sb., který novelizoval zákon o důchodovém pojištění, je stanovena k datu 1. 1. 2023.

Co mám dělat, když ...

Jsem poživatel/ka invalidního důchodu a vychovával/a jsem dítě/děti
Jestliže jste zajišťoval v největším rozsahu výchovu konkrétního dítěte, vzniká vám od lednové splátky roku 2023 nárok na výchovné. Plátce důchodu vám však důchod automaticky nezvýší, ale musíte si o to sám požádat; nejdříve lze žádost podat 1. 9. 2022, nejpozději 31. 12. 2024, jinak nárok na výchovné nevznikne. Žádost je od září 2022 k dispozici na ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/). I v tomto případě se výchova prokazuje čestným prohlášením na předepsaném tiskopisu. Nevadí, že výchova dítěte byla uznána ženě pro snížení hranice jejího důchodového věku. Pokud vyjde najevo, že jste výchovu zajišťoval ve větším rozsahu vy, provede plátce důchodu příslušnou změnu, tj. ženě automaticky přiznané výchovné odejme a vám jej přizná.
Jsem muž a starobní důchod mi byl přiznán před 1. 1. 2023
Jestliže jste zajišťoval v největším rozsahu výchovu konkrétního dítěte, vzniká vám od lednové splátky roku 2023 nárok na výchovné. Plátce důchodu vám však důchod automaticky nezvýší, ale musíte si o to sám požádat; nejdříve lze žádost podat 1. 9. 2022, nejpozději 31. 12. 2024, jinak nárok na výchovné nevznikne. Žádost je od září 2022 k dispozici na ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/). I v tomto případě se výchova prokazuje čestným prohlášením na předepsaném tiskopisu. Nevadí, že výchova dítěte byla uznána ženě pro snížení hranice jejího důchodového věku. Pokud vyjde najevo, že jste výchovu zajišťoval ve větším rozsahu vy, provede plátce důchodu příslušnou změnu, tj. ženě automaticky přiznané výchovné odejme a vám jej přizná.
Některé z dětí, za které mi byl stanoven důchodový věk, vychovávala ve větším rozsahu jiná osoba
V takovém případě zvýšení důchodu za toto dítě nenáleží vám, ale této jiné osobě. Proto upozorněte na tuto skutečnost plátce důchodu nejlépe ještě předtím, než vám důchod automaticky zvýší. A to tak, že ideálně v září nebo říjnu 2022 podáte žádost o výchovné za správný počet dětí.
Jsem žena a starobní důchod mi byl přiznán před 1. 1. 2023
Byl-li váš důchodový věk stanoven podle počtu vychovaných dětí, zvýší vám plátce důchod automaticky od splátky splatní v lednu 2023 o 500 Kč za každé takové dítě. Pokud by se tak nestalo, nebo pokud by počet dětí, za které byl důchod zvýšen, neodpovídal počtu dětí, které jste skutečně vychovala, požádejte o nápravu plátce důchodu, a to co nejdříve.
Jsem žena/muž a starobní důchod mi bude přiznán v roce 2023 nebo později
O výchovné musíte požádat při podání žádosti o starobní důchod na OSSZ. V žádosti uvedete čestné prohlášení, z něhož bude patrné, kolik dětí jste vychoval/a a v jakém rozsahu. Pokud výchovu zajišťovala také jiná osoba (více osob), musíte ji/je nahlásit a sdělit, v jakém rozsahu pečovala/ly. V případě nepravdivého čestného prohlášení nebo zamlčení podstatných skutečností se dopustíte přestupku a současně ponesete odpovědnost za přeplatek na dávce, případně i za trestný čin podvodu. Mějte však zároveň na paměti, že pokud si na výchovu některého dítěte vzpomenete až později, plátce důchodu vám již nebude moci výchovné za toto dítě přiznat, neboť mu to zákon neumožňuje.