KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Stanovisko Ministerstva kultury k tiskové zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu ke kontrolní akci č. 1
Zpět

Stanovisko Ministerstva kultury k tiskové zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu ke kontrolní akci č. 15/40

Přidáno 22. 8. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 22. 8. 2016
Ministerstvo kultury odmítá  interpretaci výsledků kontrolních zjištění tak, jak ji uvádí NKÚ.

Ministerstvo kultury (dále jen MK), jako správce kontrolou dotčených programů, především konstatuje, že dle Kontrolního závěru z kontrolní akce č. 15/40 provedené NKÚ, je v jeho shrnutí a vyhodnocení zjištěných skutečností uvedeno, že při kontrole všech 14 akcí nebyly zjištěny zásadní nedostatky při nakládání s peněžními prostředky státního rozpočtu.

Kontrolované programy byly konstituovány s celkovým cílem dosažení obnovy nejohroženějších kulturních památek a jsou určeny pro čerpání dotací výhradně pro ministerstvem zřízené příspěvkové organizace (dále jen PO). V oblasti hodnocení žádostí o dotaci PO nebyly programy při jejich konstituování za předcházejících vedení MK v roce 2003 a v roce 2011 nastaveny úplně dostatečně účinně a transparentně; nové vedení MK po svém nástupu přistoupilo ke změnám v hodnocení žádostí, kdy prvním krokem bylo nastavení priorizace požadavků, jejichž stanovení probíhá každoročně společně s PO v přípravě rozpočtu na další rok. V druhém kroku MK přijímá další soubor opatření v oblasti hodnocení žádostí, který již prošel vnitřním připomínkovým řízením MK a v současné době jsou připomínky zapracovávány. Za podmínek, kdy se drtivá většina realizovaných akcí týká historických objektů a kulturních památek nevyčíslitelných hodnot, lze jen obtížně vytvořit univerzální a všeobjímající systém kritérií pro hodnocení, který by byl zcela identicky použitelný pro každou žádost do kontrolou posuzovaných programů.

MK odmítá, že by poskytování dotací z kontrolovaných programů bylo netransparentní. Transparentní výběr žádostí vzniká dle priorit stanovených ministerstvem, v souladu s ministerstvem schválenými koncepcemi rozvoje příspěvkových organizací kvalifikovaným posouzením investičních záměrů; uváděný bodový systém měl doporučující charakter. Je třeba také vzít v úvahu změny v potřebách PO na základě doložených akutních požadavků, dosažené výše hospodářských výsledků PO, změn v jednotlivých regionech atd. MK každoročně aktualizuje tzv. Zásobník akcí, který slouží zejména pro zjištění potřeb PO a které vycházejí z koncepce rozvoje organizace. V Zásobníku akcí je v současné době více než 250 požadavků PO, celková finanční potřeba přesahuje 12 mld. Kč a současně je v kontrolovaném programu k dispozici cca 500 mil. Kč ročně.

Zdržení realizací akcí, tedy i programů, bylo ze zcela objektivních důvodů. Nebylo způsobeno pouze průtahy, ale také odvoláním neúspěšných uchazečů při zadávacích řízeních proti jeho výsledkům, dále nepředvídanými nálezy na stavbách historických objektů, vypracováním stavebně-historických průzkumů objektů, které vznikly již před stovkami let, byly opakovaně přestavovány a provádění nutných archeologických průzkumů. Navyšování dotačních prostředků z rezerv alokovaných v rozpočtech programů je standardním prostředkem pro vyřešení nepředvídaných nálezů na stavbách. Přesné objektivní vyhodnocení cílů a parametrů předmětných programů je možné až po ukončení programů, což je limitováno dokončením rozpracovaných víceletých akcí.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

kategorie Tiskové zprávy