KDU.breadcrumbs.homeAktuality Archiv 2016 Jan Bartošek: Češi jsou evropští premianti ve spotřebě alkoholu a drog. Není na čase s tím něco uděl
Zpět

Jan Bartošek: Češi jsou evropští premianti ve spotřebě alkoholu a drog. Není na čase s tím něco udělat?

Přidáno 30. 11. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 30. 11. 2016
V České republice žije téměř 45 tisíc lidí závislých na tzv. „tvrdých“ drogách, 42 tisíc z nich užívá drogy injekčně. Počet problémových uživatelů drog narostl za posledních 10 let o více než polovinu. U injekčního užívání drog hrozí závažná zdravotní rizika a při předávkování i úmrtí. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek i z tohoto důvodu podal pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

„Objem prostředků ve státním rozpočtu každoročně účelově určených na realizaci protidrogové politiky bude odpovídat 1.0 % z odvedené spotřební daně z lihu, piva, vína, meziproduktů a tabákových výrobků a z odvodu z loterií a jiných podobných her odvedených v předchozím kalendářním roce podle zvláštních zákonů,“ vysvětlil záměr Jan Bartošek.

„Popsané prostředky budou ve státním rozpočtu rozpočtovány jako součást průřezového ukazatele „program protidrogové politiky“, budou mít charakter závazného ukazatele a budou rovněž rozpočtovány ve střednědobém výhledu státního rozpočtu podle zvláštního zákona,“ dodal Bartošek.

Vláda v roce 2014 přijala v rámci revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 nový přístup k protidrogové politice ve smyslu tzv. integrované protidrogové politiky. Integrovaná protidrogová politika zahrnuje problematiku nelegálních drog, alkoholu, tabáku a hazardního hráčství.

Síť preventivních, poradenských a léčebných služeb pro uživatel návykových látek a patologické hráče je nestabilní, výrazně podfinancovaná což se projevuje i na nedostatku personálních a časových kapacit na práci s konkrétními klienty. Základní síť služeb pro tuto cílovou skupinu obyvatel ČR je financována jednoletými dotačními programy. Finanční prostředky chybí především na realizaci specifických preventivních programů a na zajištění dostupnosti sítě pomáhajících služeb v celé ČR. Poslední sčítání adiktologických služeb v roce 2012 ukazuje, že dostupnost programů není rovnoměrná – nízkoprahový program typu kontaktní centrum chybí v 21 okresech, lékařská ambulance pro závislosti v 37 okresech, substituční léčba závislosti na opiátech v 25 okresech, specializovaný doléčovací program v 61 okresech, detoxifikační lůžka v 55 okresech a 2 krajích, lůžková péče v oblasti závislostí ve 4 krajích, terapeutická komunita pro závislé chybí ve 3 krajích. Pro stabilizaci sítě adiktologických služeb se v nově vloženém § 30 navrhuje zavést povinný objem financování, jehož výše se odvíjí od příjmu státního rozpočtu z komodit, které adiktologické poruchy způsobují.

Navrhované finanční prostředky budou také sloužit k posílení preventivních programů zaměřených především na mládež. Přesto, že se situace v oblasti závislostí u mladé generace dle zjištění Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015) mírně zlepšuje, patří čeští teenageři bohužel neustále na první místo v Evropě ve zneužívání alkoholu a návykových látek. Podle výzkumů v oblasti závislosti na hazardním hraní také neustále narůstá počet mladistvých, kteří se ocitají ve vysokém riziku závislosti. Oblast systematické prevence látkových i nelátkových závislostí je rovněž dlouhodobě podfinancovaná. Například v  rozpočtu MŠMT je na protidrogovou prevenci na všech typech škol v celé ČR rozpočtována částka pouze 12 milionů Kč.

Kontakt:
Petra Hrušová
Tisková mluvčí KDU-ČSL
Tel: 731 603 853
E: hrusova@kdu.cz

kategorie Tiskové zprávy