KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2014 Bilanční návštěva u vicepremiéra Bělobrádka
Zpět

Bilanční návštěva u vicepremiéra Bělobrádka

Přidáno 7. 8. 2014 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 8. 8. 2014
Premiér dnes při bilančním setkání s  místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem zdůraznil, že ustavení funkce vicepremiéra pro vědu považuje za nesmírně důležité rozhodnutí své vlády.

Chápe ho jako nezbytný krok pro nastavení funkčního systému ve výzkumu a vývoji, a to i ve vztahu k podpoře z veřejných rozpočtů ČR a k možnostem čerpání podpory z EU. Bohuslav Sobotka také ocenil, že se Pavlu Bělobrádkovi daří „dostat k jednomu stolu“ různorodou komunitu zástupců akademické obce, vědců a byznysu.

Místopředseda vlády Bělobrádek prodiskutoval s premiérem Sobotkou opatření a návrhy, které pomohou řešit podstatné problémy agendy sekce vědy, výzkumu a inovací.
Pavel Bělobrádek vidí v odvolání části RVVI důležitý krok k nastartování změny řízení VVI. Po jmenování nové Rady bude jedním z jejích prvních úkolů dohoda na rozpočtu. „Dále nás čeká diskuse o změně systému hodnocení VVI, práce na změně zákona 130/2002 Sb., a v neposlední řadě změna způsobu financování VVI,“ řekl vicepremiér. „Svůj úřad pro VVI buduji jako úřad budoucnosti, jako exekutivní složku tak, aby Rada byla poradním orgánem vlády, který řeší přesahová i koncepční témata, nikoli operativu,“ dodal.

Dalším tématem diskuse byla příprava nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Technickou novelou stávajícího zákona budou implementovány nové předpisy EU ve vztahu k veřejné podpoře, platné od 1. 7. 2014. Nový zákon musí dle Bohuslava Sobotky zohlednit nové trendy v realizaci a podpoře výzkumu a vývoje; vicepremiér Bělobrádek doplnil, že zákon by se měl týkat postavení GA ČR a TA ČR coby „realizačních“ agentur; dále podotkl, že by mělo dojít ke změně způsobu financování veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí kvůli zajištění dlouhodobosti a stability výdajů na jejich rozvoj.

Jednání pokračovalo debatou o výdajích na výzkum a vývoj, a o nutnosti jejich dlouhodobého plánování. Bohuslav Sobotka zdůraznil, že „výdaje na výzkum a vývoj musíme konečně začít plánovat dle skutečných potřeb společnosti a se znalostí toho, na co mají být vynaloženy.“ Bělobrádek míní, že dlouhodobé plánování by mělo zahrnovat období minimálně 5 let (ideálně 7let), aby bylo provázáno s programovými obdobími EU.

Oba politici se shodli na nutnosti revize výdajů na výzkum a vývoj; jde o nezbytný krok pro nastavení systému jejich dlouhodobého plánování. Premiér uvedl: „Musí být provedena revize jak výdajů na institucionální, tak na účelové financování, a to nejen z pohledu ekonomického, ale i efektivity a obecnějších socioekonomických dopadů.“ Místopředseda vlády upřesnil: „Revizi provede nově budovaný úřad a nově jmenovaná Rada; její výsledky budou základem pro plánování výdajů na výzkum a vývoj v dlouhodobém horizontu.“

Diskutována byla i problematika změny hodnocení a financování výzkumných organizací. Stávající způsob financování výzkumných organizací, kterými jsou veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce (případně jiné typy výzkumných pracovišť zřízených státem), je dlouhodobě neudržitelný; hodnocení vědy je špatně nastaveno.

Bělobrádek sdělil: „Například CERN by v našem systému hodnocení neuspěl. Pouze měřitelné hodnoty pomocí rejstříku informací o výsledcích (RIV) nestačí. Současné výsledky výzkumu mají jen náhodný dopad na ekonomiku ČR. Musíme zavést i kvalitativní hodnocení - například zohlednit dopady na zaměstnanost, zlepšení kvality života, konkrétní posílení podniků, měřené na bázi zvýšené ekonomické přidané hodnoty a nárůstu exportních aktivit.“

Místopředseda vlády premiéra informoval o tom, že pokračuje v intenzivních debatách se zástupci všech zásadních hráčů v oblasti – tedy vědeckými institucemi, firmami, školami. Situace je dle něj velmi neřízená a je evidentní, že vynakládané peníze na VVI ne zcela efektivně podporují rozvoj ČR jak ekonomický, tak společenský. Zjistil navíc, že výsledky aplikovaného výzkumu nemají dostatečné tržní uplatnění, že si akademický a soukromý sektor často nerozumí kvůli mnoha odlišnostem. Svoji roli proto vidí také jako roli mediátora, koordinátora a zastřešujícího prostředníka, jehož cílem je nalézt společnou řeč pro všechny.

„V oblasti mezinárodní spolupráce hodlám předložit vládě strategický materiál. Mým záměrem je navázat strategickou spolupráci se zeměmi, které jednak disponují dostatkem finančních zdrojů, jednak jejich firmy mají zájem využít české výzkumníky a české výzkumné kapacity. Vytipoval jsem 4 země a jeden region, které by měly sloužit pro pilotní programy navázání mezinárodní spolupráce. Jde o USA, Čínu, Jižní Koreu, Izrael a z německých zemí pak Bavorsko,“ dodal Pavel Bělobrádek.

Na závěr premiér vyjádřil potěšení z faktu, že všech 5 bodů programového prohlášení vlády, týkající se sekce vicepremiéra Bělobrádka, je plněno.

Záznam tiskové konference naleznete zde.

Kontakt:
Simona Cigánková, tisková mluvčí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace
tel. 727 943 521, e-mail: cigankova.simona@vlada.cz

kategorie Tiskové zprávy