KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2013 Jan Bartošek: Tiskové sdělení k trestnímu oznámení na neznámé pachatele
Zpět

Jan Bartošek: Tiskové sdělení k trestnímu oznámení na neznámé pachatele

Přidáno 5. 3. 2013
Ilustrační foto
Vážené dámy a pánové,
 
KDU-ČSL sáhla k meznímu kroku v kauze, kterou dlouhodobě nejen monitoruje, ale kterou sama pomáhá aktivně rozkrývat. Jde o nákup licencí a vývoj softwarových systémů na výplatu sociálních dávek na MPSV. Rozhodli jsme se po roce práce naší expertní skupiny, ve které pracují jak právníci, tak IT specialisté a odborníci na evropské financování, že podáme trestní oznámení. Dnes, v úterý 5.3.2013, se tak stalo.
KDU-ČSL patří ke kritikům, kteří se pochybným zadáním, financováním i provedením této zakázky zabývají nejdéle, a má tudíž i nejkomplexnější vhled do celé složité spleti zadávání a financování ze strany státu. Naše informace končí bohužel tam, kde začíná anonymní vlastnická struktura mnohých subdodavatelů.

Co se dle našeho názoru stalo? CO JE CEDAIN? Byly nové softwarové systémy financovány z EU fondů?

Ze všech zjištěných skutečností jsme nabyli podezření, že byl porušen zákon i evropská legislativa.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pro financování rozporuplného IS na výplatu dávek využilo mj. evropských dotací. Finanční prostředky dle našich informací čerpalo v rámci projektu se složitým názvem „Zajištění pilotního provozu prostředí centralizované datové infrastruktury pro provoz agentových aplikací, pilotní provoz aplikací na podporu zaměstnanosti a zaškolení uživatelů pro jejich efektivní využití“ (zkráceně „CEDAIN“), který je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Schválená dotace je (pokud je nám známo) ve výši 972.598.918,- Kč.

Domníváme se prozatím, že systém pochybení MPSV při realizaci projektu CEDAIN
spočívá v následujících skutečnostech:

1.Nové systémy pro výplatu dávek nebyly dle našich informací analyticky kvalitně připraveny, přípravná fáze byla uspěchána ad absurdum. Ve srovnání s tím, jak dlouho musí být připravovány a analyzovány systémy ekvivalentního rozsahu a ekvivalentní rizikovosti (například bankovní systémy se srovnatelně velkými databázemi), byla doba příprav zkrácena pod jakákoliv minima známá ze světa vývoje softwarových projektů.

2.Tyto systémy byly, jak se domníváme, implementovány bez řádných veřejných soutěží. Nutnost transparentního výběru dodavatele byla obejita, jak ostatně konstatoval ve svém nálezu ÚOHS. Ten také 25. února 2013 udělil pokuty za správní delikty jak Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak i Ministerstvu vnitra.

3.Zakázka pro firmu Fujitsu Siemens Computers s.r.o. byla dle našich informací financována právě z projektu CEDAIN. Pochybení a nutná korekce (vrácení peněz EU a jejich zaplacení z prostředků rozpočtu ČR) je tedy pravděpodobně ve výši 100 %, nehledě na další penále, pokuty a korekce, které budou vyměřeny evropskými orgány a kontrolními a auditními orgány ČR. Bez ohledu na případný trestněprávní dopad.

4.Zadavatel využil namísto řádné soutěže Rámcovou smlouvu, jejíž smluvní stranou je Ministerstvo vnitra a je zveřejněna na webu MV ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/ramcova-smlouva-s-fujitsu-siemens-computers-s-r-o-na-poskytovani-licenci-k-produktum-microsoft.aspx). Tato smlouva však mluví dle dostupných informací jen o nákupu licencí produktů Microsoft, nikoli o vývoji nového softwarového systému.

5. Zadavatel je povinen dodržovat metodiku OP LZZ (operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - tzv. Desatero OP LZZ) a v tomto případě se domníváme, že porušil příručku D9 (Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek) a D5 (Metodika způsobilých výdajů). Dále upozorňujeme na usnesení vlády č. 332/2008, na které se zadavatel odvolává a zdůvodňuje jím uzavření předmětné rámcové smlouvy s firmou Fujitsu Technology Solutions s.r.o. a které ukládá ministrovi vnitra „uzavřít smlouvy obdobně, jako jsou uvedeny v bodě II/1 tohoto usnesení s dalšími významnými dodavateli obdobných produktů orgánům státní správy, projeví-li dodavatelé o uzavření takovéto smlouvy zájem“.

6. Z výše uvedených informací máme důvod vyslovit podezření, že byla porušena základní pravidla pro vyhlašování veřejných zakázek vyplývající ze zákona 137/2006 Sb. a pravidel Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – rovné zacházení, transparentnost a nediskriminace.
Firma Fujitsu Technology Solutions s.r.o. se podílí dle našich informací v předmětném projektu na plnění klíčových aktivit č. 1, 2 a 3. Žádné další výběrové řízení nebylo (pokud víme) zadavatelem zveřejněno, a přesto se na tzv. „klíčové aktivitě“ č. 3 podílí firma Vítkovice IT Solutions.

7. Domníváme se, že nejvýraznější škody na MPSV spočívají v následujících bodech :


Číslo                      Popis pochybení                            Vyčíslení škodybez DPH            Vyčíslení škody včetně DPH

1. VŘ 001_Chybně uzavřená rámcová smlouva na poskytování licencí k produktům. Dodavatel: Fujitsu Technology Solutions s.r.o.                                                     803 650 000,00                          964 380 000,00

2. VŘ 002_Chybně zadané výběrové řízení, „Zajištění služeb publicity projektu ESF“, vypsáno jako hromadné VŘ za několik projektů dohromady. Nelze správně rozúčtovat náklady. 
                                                                                                       510 000,00                                  617.100,00
3. Nákladová položka 05.02.01. Právní služby, není uvedena ve výběrových řízeních, administrativní pochybení. 
                                                                                              1 190 083,00                               1 440 000,00


CELKEM:                                                                                  805 350 083,00                           966 437 100,00

8. Naše trestní oznámení vychází z podezření ze spáchání trestných činů proti majetku, proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou a proti pořádku ve věcech veřejných, zejména trestných činů podvodu podle § 209 odst. 1, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), b), a poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů a § 255 porušování povinností při správě cizího majetku.Technická informace:
Název projektu: Zajištění pilotního provozu prostředí centralizované datové infrastruktury pro provoz agendových aplikací, pilotní provoz aplikací na podporu zaměstnanců a zaškolení uživatelů pro jejich efektivní využívání
Reg. č.: CZ.1.04/2.2.00/11.00015
Financován: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost/SR
Dodavatel VŘ: Fujitsu technology Solutions s.r.o.
VÝZVA 11

VŘ 001_Uzavření rámcové smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft
Cena VŘ: 803 650 000,- Kč bez DPH
Datum zahájení VŘ: 17.10. 2008
Datum ukončení VŘ: 01.12. 2008

Jan Bartošek
Místopředseda KDU-ČSL pro sociální politiku