Usnesení Sjezdu KDU-ČSL

konaného ve dnech 20. a 21. listopadu 2010 ve Žďáře nad Sázavou
 
1.   Organizační záležitosti Sjezdu KDU-ČSL
 
1.1.Sjezd KDU-ČSL schválil:
·         složení pracovního předsednictva Sjezdu KDU-ČSL
·         program Sjezdu KDU-ČSL 
·         Jednací řád Sjezdu KDU-ČSL
·         Volební řád Sjezdu KDU-ČSL
 
1.2.Sjezd KDU-ČSL zvolil:
 
 • Mandátovou komisi ve složení:
 předseda: Ing.Jiří Hanuš  
 místopředseda:  Ing. Bc. Marie Hrdinová
členové: Ing. Karel Tomek, Miloslava Čábelková, Ing. Petr Náhlík, Mgr. Tomáš Novotný, DiS., Ing. Josef Bednář, Mgr. Radek Pátek, Mgr. Jaroslav Suchý, Tomáš Bajer, Josef Bartošek, Ing. Zbyněk Pražák
 
 • Volební komisi ve složení:
předseda:  Jiří Navrátil
místopředseda:  Romana Charvátová
členové:  Ing. Iva Merhautová, Viktor Souček, Mgr. Rudolf Vodička, Martin Kopáček, MUDr. Jan Ševčík, Jiří Veselka, Bc. Lukáš Janeček, Jana Zasadilová, Bc. Václav Kodet, Ing. Jaromíra Vítková, Ondřej Vlček, Ing. Zdeněk Pícha, Ludmila Lišková
 
 • Návrhovou komisi ve složení:
předseda: Mgr. Ing. Jan Kasal
místopředseda: Ing. Jaromír Talíř
členové: MUDr. Vladimír Říha, Ing. Petr Náhlík, Kamil Jan Svoboda, Bc. Karel Klíma, Mgr. Marek Výborný, Bc. Jan Málek, Ing. Josef Bednář, Ing. Jaroslav Šustr, Ing. Zbyněk Pražák, Ing. Václav Pomikálek
 
 • Dvěma ověřovateli zápisu Sjezdu KDU-ČSL 2010 byli jmenováni:
MUDr. Marián Hošek a Doc. JUDr. Pavel Svoboda PhD. DEA
 
 • Hlavním skrutátorem byl jmenován: František Baldrian
 
1.3. Sjezd KDU-ČSL vzal na vědomí:
 • Zprávu úřadující předsedkyně KDU-ČSL Ing. Michaely Šojdrové
 • Zprávu mandátové komise přednesenou Ing. Jiřím Hanušem
 • Zprávu o činnosti poslanců KDU-ČSL v Evropském parlamentu 2009-2010
 • Zprávu o činnosti Klubu poslanců KDU-ČSL
 • Zprávu o politické a organizační činnosti strany a plnění Usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2009
 • Finanční zprávu (zprávu o hospodaření KDU-ČSL)
 • Zprávu o činnosti Celostátní revizní komise KDU-ČSL za období 2009 – 2010
 • Zprávu o činnosti Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL
 
 
1.4. Sjezd KDU-ČSL stanovuje počet místopředsedů KDU-ČSL:
·         na čtyři místopředsedy
 
1.5.Sjezd KDU-ČSL schválil změnu Stanov KDU-ČSL takto:
·         v § 22, odst. 1 zní: „funkční období všech stranických orgánů, volených funkcionářů, delegátů okresních a krajských konferencí a delegátů sjezdu je dvouleté a končí novou volbou“
·         v § 17 odst. 1 se za slova „hejtmany krajů“ vkládají slova „nebo jejich náměstky, za každý kraj však nejvýše jeden zástupce“
 
2. Volby
 
2.1.Sjezd KDU-ČSL zvolil:
 • předsedu KDU-ČSL:   MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.
 
 • 1. místopředsedu KDU-ČSL: Ing.Petra Šilara
 
 • další čtyři místopředsedy KDU-ČSL: Ing.Kláru Liptákovou, Ing. Mariána Jurečku, Doc. JUDr. Pavla Svobodu PhD.,D.E.A a  Mgr. Helenu Šustrovou
 
 • členy Celostátního výboru KDU-ČSL: Ing. Libora Galatíka, Ing. Jana Zasadila, Ing. Michaelu Šojdrovou, Jiřího Čunka, JUDr. Vratislava Pospíšila, Ing. Martinu Kotykovou, Věru Luxovou, Ing. Jiřího Carbola, MUDr. Daniela Rychnovského, MUDr. Jiřího Veselého, Ing. Petra Rybáře, Mgr. Ing. Jana Kasala, Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, Ing. Jana Březinu, Kamila Jana Svobodu    
 
2.2.Sjezd KDU-ČSL schválil členy CK zvolené na krajských konferencích:
Hl. město Praha:  MUDr. Tom Philipp Ph.D.,MBA a Mgr. Jaroslav Orel
Středočeský kraj: Mgr. Miroslav Rovenský, Bronislav Havlín, Ing. Karel Blecha, Mgr. Miroslava Homolová
Jihočeský kraj: Ing. Jan Bartošek, PhDr. Robert Huneš, Ing. Jiří Houdek, Ing. Bc. Lukáš Franta
Plzeňský kraj: Ing. Jiří Lodr, Ing. Petr Fojtíček
Karlovarský kraj: Ing. Marek Poledníček
Ústecký kraj: Jan Jaroš
Liberecký kraj: Václav Nosek, Václav Zahrádka, DiS.,
Kralovéhradecký kraj:  Bc. Karel Klíma, Ing. Jiří Vitvar, Pavel Hůlek, Ing. Jiří Hanuš
Pardubický kraj:František Jelínek, Radomil Kašpar, Mgr. Marek Výborný, Ing. František Weisbauer, Ing. Josef Jílek, Václav Žáček
 
Kraj Vysočina: Ing. Miroslav Houška, MUDr. Tomáš Preininger, Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Štěpán Komárek, Ing. Magda Vaňková, Ing. Václav Kodet, Mgr. Radek Pátek, Ing. Jaroslav Hrubý
Jihomoravský kraj: Ing. Stanislav Kamba, Ing. Josef Bednář, Ing. Vít Beran, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. František Svoboda, Ing. Miluše Macková, Mgr. Ing. Martin Prokeš, Petr Dohnálek, Mgr. Renata Smutná, Ing. Antonín Tesařík, Bc. Petr Jurčík, Roman Celý, Ing. František Havíř, Ing. Jiří Němec, Ing. Pavel Balík, Ing. arch. Jaroslav Klaška
Olomoucký kraj: Ing. Milena Novotná, Mgr. Jaroslav Fidrmuc, JUDr. Otakar Šiška, Ing. Pavel Šafařík, Tomáš Bajer, Ing. Michal Blaško, Ing. Petr Kousal, Mgr. Zdeněk Lakomý
Zlínský kraj: Vojtěch Jurčík, Mgr. Ondřej Benešík, B.B.S., Ing. Petr Hradecký, Ing. Pavel Studeník, Mgr. Zbyněk Král, Josef Bazala, Mgr. Zdislava Odstrčilová, Ing. Ludvík Hovorka
Moravskoslezský kraj: Jiří Navrátil, Jaroslava Michnová, Ing. Michael Trojka, Bc. Marcela Staňková, Ing. Václav Pomikálek, Ing. Rudolf Chamráth
 
 
3.   K záležitostem KDU-ČSL
 
3.1.Sjezd KDU-ČSL ukládá Předsednictvu KDU-ČSL předložit Celostátní konferenci KDU-ČSL návrh modernizovaných stanov, projednaných na úrovni krajů do 30.11.2011
 
3.2.Sjezd KDU-ČSL ukládá Celostátní konferenci KDU-ČSL projednat, doporučit a předložit sjezdu návrh nových stanov ke schválení na jednání příštího Sjezdu KDU-ČSL
 
3.3.Sjezd KDU-ČSL doporučuje Předsednictvu KDU-ČSL zabezpečit v období 2010 – 2012 vnitrostranické vzdělávání v KDU-ČSL dle materiálu „Lidovecká akademie“
 
3.4.Sjezd KDU-ČSL vyzývá členy KDU-ČSL k aktivnímu naplňování „Deklarace“ o spolupráci mezi KDU-ČSL a Orlem ze dne 14. června 1997  
 
3.5.Sjezd KDU-ČSL žádá prezidenta republiky Václava Klause, aby odmítl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí - sněmovní tisk č. 155 (senátní tisk č. 363)
 
3.6.Sjezd KDU-ČSL ukládá Předsednictvu KDU-ČSL, aby vytvořilo elektronický systém komunikace se členy, příznivci a odborníky (experty) strany, který bude umožňovat pravidelné monitoringy názorů členské základny
 
3.7.Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu strany do 31.12.2011 zpracovat dlouhodobou strategii rozvoje KDU-ČSL
 
3.8.Sjezd KDU-ČSL konstatuje, že všechny návrhy důchodové reformy prosazované současnou vládou ještě zvětší již existující diskriminaci těch, kdo vychovávají děti. Důchodová reforma musí být spravedlivá a musí zohlednit náklady na výchovu dětí. Tzv. OPT-OUT může být přínosný pro finanční instituce, ale diskriminaci rodin s dětmi zachová či zvětší. Sjezd KDU-ČSL vyzývá vládu ČR, aby připravila spravedlivou důchodovou reformu
 
3.9.Celostátní Sjezd KDU-ČSL ukládá předsednictvu strany, aby zpracovalo a realizovalo mimořádnou finanční sbírku mezi členy a příznivci KDU-ČSL
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou, 21. listopadu 2010
 
  
 
                                                                                              Ing. Jaromír Talíř
                                                                      místopředseda návrhové komise