Zpět

Usnesení

Přidáno 7. 6. 2005
Sjezdu KDU-ČSL konaného ve dnech 27. a 28.  září 1997 v Hradci Králové

Usnesení č. 1

Sjezd KDU-ČSL:

1. schválil

 • složení pracovního předsednictva
 • program Sjezdu
 • jednací řád Sjezdu

2. zvolil

 • mandátovou komisi: PhDr. Jan Krist, Jiří Havlíček, Ing. Pavel Šustr, Stanislav Kubín, Alexandra Makovičková, František Vácha, RNDr. Jan Pátek, Ing. Zbyněk Pražák, MUDr. Alois Lašek, Mgr. Rudolf Vodička, MUDr. Marie Horáková
 • návrhovou komisi: JUDr. Miloslav Výborný, Ing. Václav Slavíček, Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., Ing. Jiří Vacek, Ing. Vlastimil Sankot, Ing. Bohumil Pechr, Ing. Milan Šimonovský, Mgr. Pavla Jurková, Ing. Pavel Kutáč, Jiří Jukl, Ladislav Pospíšil, Ing. Lubomír Šmíd, Müllerová
 • ověřovatele zápisu - JUDr. Ing. Jiří Karas, Bohumil Čada

3. vzal na vědomí

 • zprávu mandátové komise

Usnesení č. 2

Sjezd KDU-ČSL:

1. projednal a schválil

 • zprávu předsedy KDU-ČSL
 • zprávu o činnosti Klubu poslanců KDU-ČSL
 • zprávu o činnosti Klubu senátorů KDU-ČSL
 • zprávu o politické a organizační činnosti strany a plnění usnesení Sjezdu 1995
 • finanční zprávu
 • zprávu Celostátní revizní komise
 • zprávu Celostátního rozhodčího sboru
 • předložené dokumenty:

  - Křesťanskodemokratická politika pro 21. století

  - Zahraniční politika KDU-ČSL

  - Nástin strategie pro volby 1998

Usnesení č. 3

Sjezd ukládá

Celostátnímu výboru a Celostátní konferenci, aby ze schváleného dokumentu Křesťanskodemokratická politika pro 21. století s přihlédnutím k přednesených diskusním příspěvkům vycházel při zpracovávání volebních programů a dalších dokumentů KDU-ČSL

Usnesení č. 4

Sjezd prohlašuje:

“KDU-ČSL podporuje úsilí České republiky o vstup do NATO.

KDU-ČSL podporuje všechny kroky směřující k dosažení plného členství ČR v Severoatlantické alianci se všemi právy a závazky.”

Usnesení č. 5

Sjezd

1. schvaluje Teze sociální doktríny KDU-ČSL

2. ukládá

 • Celostátnímu výboru připravit konkrétní návrh sociální politiky KDU-ČSL vycházející ze schválených Tezí sociální doktríny
 • Celostátnímu předsednictvu vypracovat konkrétní zadání pro práci Celostátního výboru na návrhu sociální politiky KDU-ČSL včetně časového harmonogramu a rozpočtu potřebných finančních prostředků k zabezpečení odborných prací
 • Celostátní konferenci průběžně sledovat postup prací na návrhu sociální politiky KDU-ČSL a přijímat potřebná usnesení k realizaci úkolů shora uvedených

Usnesení č. 6

Sjezd

1. dodatečně podle § 36 Stanov KDU-ČSL schvaluje změny Stanov KDU-ČSL schválené Celostátní konferencí od Sjezdu 1995

2. schvaluje tyto změny Stanov KDU-ČSL:

 • § 16, odst. 2, písm. f) a § 18, odst. 4, písm. c), d) se vypouštějí
 • § 17, odst. 2, písm. i) a j) se nahrazují tímto zněním:

i) Celostátní výbor rozhoduje o konečném pořadí na kandidátních listinách do Poslanecké sněmovny na základě výsledků vnitrostranické volby pořadí a uzavřených koaličních dohod. Změnu pořadí oproti výsledkům vnitrostranické volby musí Celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s krajskými výbory,

j) Celostátní výbor rozhoduje o nominaci kandidátů do jednotlivých obvodů při volbách do Senátu na základě výsledků vnitrostranické volby a uzavřených koaličních dohod. Návrh, který by byl v rozporu s vnitrostranickou volbou musí Celostátní výbor předem zdůvodnit a projednat s krajskými výbory.”

 • v § 19 se nově zařazuje odst. 5, který zní:

  “(5) Krajská konference volí členy nominační komise.”

  Ostatní odstavce se přečíslují.

 • § 19, dosavadní odst. 9, písm. c) zní:

“c) sestavuje kandidátní listiny do vyšších územních samosprávních celků na základě výsledků vnitrostranické volby.”

 • v § 20 se nově zařazuje odst. 5, který zní:

“(5) Okresní konference volí členy nominační komise.”

Ostatní odstavce se přečíslují.

 • § 27, odst. 2 zní:

“(2) Kandidáty do zastupitelstev vyšších územích samosprávních celků, Poslanecké sněmovny a Senátu navrhují členové a orgány strany.”

 • § 27, odst. 3 zní:

“(3) Sestavování pořadí na kandidátních listinách do zastupitelstev vyšších územních samosprávních celků, Poslanecké sněmovny a Senátu předchází vnitrostranická volba (primární volby).”

 • § 27, odst. 4 zní:

“(4) Krajský výbor rozhoduje o konečném pořadí na kandidátních listinách do zastupitelstev vyšších územních samosprávních celků na základě výsledků vnitrostranické volby pořadí a uzavřených koaličních dohod. Změnu pořadí oproti výsledkům vnitrostranické volby musí krajský výbor předem zdůvodnit a projednat s okresními výboru.”

 • v § 27 se připojuje nový odst. 5, který zní:

“(5) Kandidátní listiny při volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu sestavuje Celostátní výbor na základě vnitrostranické volby pořadí a uzavřených koaličních dohod. Změnu pořadí oproti výsledkům vnitrostranické volby musí Celostátní výbor zdůvodnit a projednat s krajskými výbory.”

 • v § 27 se připojuje nový odst. 6), který zní:

“(6) Pravidla vnitrostranických voleb kandidátů (Nominační řád primárních voleb) schvaluje Celostátní konference.”

3. ukládá

 • Celostátní konferenci ustavit komisi pro shromažďování a zpracovávání návrhů na změny Stanov KDU-ČSL s tím, že výsledek práce této komise bude předložen stranické diskusi a po ní Celostátní konferenci.

4. předává

 • prostřednictvím Celostátní konference této komisi návrhy na změny Stanov předložené Sjezdu Severomoravskou krajskou konferencí.
 • Usnesení č. 7

  Sjezd ukládá

  všem orgánům strany věnovat zvýšenou a systematickou pozornost personální práci. Analýzu této personální práce předloží Celostátní výbor příštímu Sjezdu KDU-ČSL.

  Usnesení č. 8

  Sjezd prohlašuje

  “KDU-ČSL považuje boj s organizovaným zločinem, terorismem i s šedou ekonomikou za jednu ze svých priorit a ukládá Celostátnímu výboru projednat koncepční dokument v této věci do 1. dubna 1998.”

  Usnesení č. 9

  Sjezd vyjadřuje

  podporu aktivitám směřujícím k vytvoření Junior klubu KDU-ČSL.

  Usnesení č. 10

  Sjezd schvaluje

  předložený dokument Nástin strategie pro volby 1998 ve smyslu platných Stanov.

  v bodu č. II., 1 se vkládá

  • krajský výbor je zodpovědný za provedení školení pro vrcholové komunální politiky

  Příloha č. 3 Návrh nominačního řádu bude dopracován v souladu s přijatými změnami Stanov.

  Usnesení č. 11

  Sjezd ukládá

  Celostátnímu výboru zpracovat a předložit k celostranické diskusi návrh národohospodářské doktríny KDU-ČSL jako souhrnu konkrétních cílů v oblasti oživení a rozvoje národního hospodářství České republiky a prostředků k jejich dosažení.