Témata

Zemědělství, potravinářství a venkovZ programu KDU-ČSL k tématu zemědělství, potravinářství a venkov

 • Připravíme dlouhodobou vizi agrárního sektoru – v jaké míře a v čem chceme být soběstační v produkci kvalitních potravin a tímto směrem rozvíjet budoucí Program rozvoje venkova.

Stav: splněno

 • Podpoříme domácí výrobce a producenty a využití zpracování základních zemědělských komodit využitím dotačních programů SZP a PGRLF. Důraz budeme klást na pěstování ovoce, zeleniny a obnovu sektoru živočišné výroby.

Stav: splněno

 • Budeme podporovat mladé začínající zemědělce a předávání zemědělských podniků mezi generacemi.

Stav: splněno

 • Zvýšíme provázanost domácích zemědělských podniků s českým potravinářským průmyslem podporou sdružování více prvovýrobních subjektů do společných výrobních provozoven a prodejních míst.

Stav: splněno

 • Alarmující úbytek kvalitní zemědělské půdy a její prodej zahraničním vlastníkům budeme řešit využíváním opuštěných průmyslových areálů k nové výstavbě a podporou domácích zemědělců při nákupu půdy prostřednictvím PGRLF.

Stav: splněno


Z Programového prohlášení vlády:

Vláda vytvoří podmínky pro zvýšení soběstačnosti České republiky v základních zemědělských komoditách, a to prostřednictvím takového nastavení podmínek v rámci reformované Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova, které povede k rozvoji strukturálně vyváženého zemědělství a potravinářství v České republice. Vláda bude zvyšovat konkurenceschopnost českého zemědělství a potravinářství. Posílí a podpoří investice do prvovýroby a následného zpracování, především v oblasti živočišné výroby, ovocnářství, zelinářství a zahradnictví, a to s důrazem na produkci s vyšší přidanou hodnotou a tvorbu nových pracovních míst.

 • Nepotravinářské využití zemědělské produkce pro energetické účely (bioplynové stanice) podpoříme pouze v návaznosti na živočišnou výrobu.

Stav: splněno

 • Změníme způsob hospodaření s.p. Lesy ČR s ohledem na posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu, kde je možné vytvořit stovky pracovních míst v horských a podhorských oblastech.

Stav: splněno

 • Postižené venkovské regiony chceme podpořit v jejich obnově. Pro život na venkově je důležitá dostupnost základních služeb (veřejná správa, zdravotnictví, školství, sociální služby, dopravní dostupnost a volnočasové aktivity pro mládež).

Stav: splněno

 • Považujeme za důležité zachování výkonu státní správy na OÚ 1. a 2. stupně (matrika, stavební úřady).

Stav: splněno


Z Programového prohlášení vlády:

Vláda se zaměří na zvýšení ochrany spotřebitelů a bezpečnosti potravin v České republice prostřednictvím efektivního dozoru nad trhem s potravinami s primárním cílem zamezit klamavým praktikám. Vláda zavede přísná pravidla pro obchodní řetězce, aby došlo ke zlepšení kvality prodávaných potravin a vytvoření většího prostoru pro kvalitní české potraviny. Vláda bude usilovat o zvyšování povědomí spotřebitelů o kvalitativních parametrech produkce, včetně jejího původu.

 • Obce, které chtějí zachovat mateřskou školu či školu, podpoříme z prostředků MŠMT, protože obec, která musí zrušit školku či školu, přichází o velice důležitou instituci v životě obce.

Stav: splněno

 • Kvalitu potravin musí zajistit stát. Naším národním zájmem je chránit naše kvalitní producenty potravin a kvalitní kontrolou s účinnými postihy vyslat vzkaz všem výrobcům a obchodníkům, že vyrábět a dovážet nekvalitní výrobky do České republiky se nevyplatí.

Stav: splněno

 • Zajistíme kvalitní důslednou kontrolu v obchodní síti zvýšením práce inspektorů v terénu. Zavedeme přísné tresty za nedodržování složení výrobku, které je uvedeno na etiketě, a udělování pokut s ohledem na obrat společnosti. Veřejnost musí být jasným a dostupným způsobem informována.

Stav: splněno


Přílohy