Témata

Zemědělství, potravinářství a venkovÚcta ke krajině

Venkov je především místo k životu, nejen k rekreaci. Lidé z vesnic potřebují především dobrou práci. Aby taková práce byla, podporujeme zemědělce a potravináře.

 • Budeme realizovat opatření proti suchu a povodním.

 1. Ministerstvo zemědělství investovalo v roce 2015 téměř 1,5 miliardy na budování mokřadů, mezí, rybníků, protierozních opatření, které umožňují lepší zadržování vody v krajině. Oproti roku 2013 bylo těchto úprav o 320 % více.

 2. Prosadili jsme investici 1,3 miliardy korun na výstavbu protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy.

 • Podpoříme domácí výrobce a producenty.

 1. 620 milionů pro chovatele prasat a výrobce mléka.

 2. Obnovili jsme zelenou naftu. Kdo jezdí jen po poli, nemusí platit na opravu silnic.

 3. 2,25 miliard na národní zemědělské programy.

 4. 50 milionů na podporu zaměstnávání hendikepovaných v sociálním zemědělství.

 • Budeme podporovat regionální kulturu.

 1. 400 milionů na opravu dědictví po předcích, kteří po sobě zanechali v krajině spoustu krásných drobných památek od sýpek, přes křížové cesty, boží muka či sochy.

 

Kvalitní a poctivé potraviny

 • Připravíme dlouhodobou vizi zemědělství s výhledem na soběstačnost.

 1. Soběstační nemusíme být jen ve výrobě piva. Ministerstvo zemědělství připravilo plán do roku 2030 na soběstačnost v tom, co umíme vypěstovat. Proč bychom měli dovážet tolik jablek, vepřového nebo mléčných výrobků, když to dobře umíme i u nás.

 • Budeme chránit naše kvalitní producenty potravin.

 1. Zjednodušili jsme kontroly potravin.

 2. Zavedli jsme označení „Česká potravina“ a „Vyrobeno v České republice“. Poznáte tak výrobky, které jsou vyrobeny v České republice a z českých surovin.


Z programu KDU-ČSL k tématu zemědělství, potravinářství a venkov

 • Připravíme dlouhodobou vizi agrárního sektoru – v jaké míře a v čem chceme být soběstační v produkci kvalitních potravin a tímto směrem rozvíjet budoucí Program rozvoje venkova.

Stav: splněno

 • Podpoříme domácí výrobce a producenty a využití zpracování základních zemědělských komodit využitím dotačních programů SZP a PGRLF. Důraz budeme klást na pěstování ovoce, zeleniny a obnovu sektoru živočišné výroby.

Stav: splněno

 • Budeme podporovat mladé začínající zemědělce a předávání zemědělských podniků mezi generacemi.

Stav: splněno

 • Zvýšíme provázanost domácích zemědělských podniků s českým potravinářským průmyslem podporou sdružování více prvovýrobních subjektů do společných výrobních provozoven a prodejních míst.

Stav: splněno

 • Alarmující úbytek kvalitní zemědělské půdy a její prodej zahraničním vlastníkům budeme řešit využíváním opuštěných průmyslových areálů k nové výstavbě a podporou domácích zemědělců při nákupu půdy prostřednictvím PGRLF.

Stav: splněno


Z Programového prohlášení vlády:

Vláda vytvoří podmínky pro zvýšení soběstačnosti České republiky v základních zemědělských komoditách, a to prostřednictvím takového nastavení podmínek v rámci reformované Společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova, které povede k rozvoji strukturálně vyváženého zemědělství a potravinářství v České republice. Vláda bude zvyšovat konkurenceschopnost českého zemědělství a potravinářství. Posílí a podpoří investice do prvovýroby a následného zpracování, především v oblasti živočišné výroby, ovocnářství, zelinářství a zahradnictví, a to s důrazem na produkci s vyšší přidanou hodnotou a tvorbu nových pracovních míst.

 • Nepotravinářské využití zemědělské produkce pro energetické účely (bioplynové stanice) podpoříme pouze v návaznosti na živočišnou výrobu.

Stav: splněno

 • Změníme způsob hospodaření s.p. Lesy ČR s ohledem na posílení významu drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu, kde je možné vytvořit stovky pracovních míst v horských a podhorských oblastech.

Stav: splněno

 • Postižené venkovské regiony chceme podpořit v jejich obnově. Pro život na venkově je důležitá dostupnost základních služeb (veřejná správa, zdravotnictví, školství, sociální služby, dopravní dostupnost a volnočasové aktivity pro mládež).

Stav: splněno

 • Považujeme za důležité zachování výkonu státní správy na OÚ 1. a 2. stupně (matrika, stavební úřady).

Stav: splněno


Z Programového prohlášení vlády:

Vláda se zaměří na zvýšení ochrany spotřebitelů a bezpečnosti potravin v České republice prostřednictvím efektivního dozoru nad trhem s potravinami s primárním cílem zamezit klamavým praktikám. Vláda zavede přísná pravidla pro obchodní řetězce, aby došlo ke zlepšení kvality prodávaných potravin a vytvoření většího prostoru pro kvalitní české potraviny. Vláda bude usilovat o zvyšování povědomí spotřebitelů o kvalitativních parametrech produkce, včetně jejího původu.

 • Obce, které chtějí zachovat mateřskou školu či školu, podpoříme z prostředků MŠMT, protože obec, která musí zrušit školku či školu, přichází o velice důležitou instituci v životě obce.

Stav: splněno

 • Kvalitu potravin musí zajistit stát. Naším národním zájmem je chránit naše kvalitní producenty potravin a kvalitní kontrolou s účinnými postihy vyslat vzkaz všem výrobcům a obchodníkům, že vyrábět a dovážet nekvalitní výrobky do České republiky se nevyplatí.

Stav: splněno

 • Zajistíme kvalitní důslednou kontrolu v obchodní síti zvýšením práce inspektorů v terénu. Zavedeme přísné tresty za nedodržování složení výrobku, které je uvedeno na etiketě, a udělování pokut s ohledem na obrat společnosti. Veřejnost musí být jasným a dostupným způsobem informována.

Stav: splněno


Přílohy